HP Spectre 12-a000 x2 user manual download (Page 6 of 70)

Languages: Thai
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 70
ǽȮȟȻȆɁ
ȖȟȩȐȹȖȕȐ ɄȼȟɁ
ȦȮȞǾȩȃ
HP (
ȝȱ
ȸȅȚȮȬȖȮȃȟȴ
ɀ
ȕȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...........................................................................
24
ǽȮȟȻȆɁ
HP DataPass (
ȝȱ
ȸȅȚȮȬȖȮȃȟȴ
ɀ
ȕȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...........................................................................................
24
ǽȮȟȻȆɁ
GPS (
ȝȱ
ȸȅȚȮȬȖȮȃȟȴ
ɀ
ȕȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.........................................................................................................
24
ǽȮȟȻȆɁ
ȩȴ
ȗǽȟȏɄȼȟɁ
ȦȮȞ
Bluetooth (
ȝȱ
ȸȅȚȮȬȖȮȃȟȴ
ɀ
ȕȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...........................................................................
24
ǽȮȟȻȆɁ
ǾɁ
ȩȝȵ
ȡȹȡȬȼȐȟțɄ
ȟɀ
ȣȝǽ
ȭȕȹȡȬǽȮȟȸǾɁ
ȮȻȆɁ
ȃȮȕȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
..............................................................................................
25
5
ǽȮȟȸȚȡ
ȰȐȸȚȡ
Ȱȕȼȗǽ
ȭȖȀ
ȴȏȡ
ȭǽȥȏȬȐ
ɁȮȕȀȣȮȝȖ
ȭȕȸȓ
Ȱȃ
.................................................................................................
26
ǽȮȟȻȆɁ
ȸȣȿ
ȖȹȀȝ
..........................................................................................................................................................
26
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȡɁ
ȩȃ
3D
ȹȖȖȻȕȑ
ȭȣ
.........................................................................................................................................
26
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȮȟȦȹǽȕ
3D
...............................................................................................................................
26
ǽȮȟȻȆɁ
Ȁȴ
ȏȡ
ȭǽȥȏȬȸǽȱ
ɀ
Ȟȣǽ
ȭȖȸȦȱ
Ȟȃ
.................................................................................................................................
26
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȡɅ
ȮȺȚȃ
.................................................................................................................................
26
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȧȵ
ɖȃ
....................................................................................................................................
27
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȆȴ
Ȑȧȵ
ɖȃ
...............................................................................................................................
27
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȟȬȖȖȸȦȱ
Ȟȃ
.......................................................................................................................
27
ǽȮȟȻȆɁ
ȣȰ
ȐȱȺȩ
.............................................................................................................................................................
28
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȹȡȬȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩǽ
ȭȖȄȩȹȦȐȃȘȡȼȟɁ
ȦȮȞȓȱ
ɀ
ȟȩȃȟȭ
Ȗ
Miracast (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..........................
28
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȹȡȬȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩǽ
ȭȖȄȩȹȦȐȃȘȡȑȮȝȝȮȑȟȌȮȕ
Intel WiDi (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
Ǿȩȃ
Intel
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..........
28
6
ǽȮȟȦȳ
ȖȀ
ɁȕǾɁ
ȩȝ
ȵȡȄȮǽȧȕ
ɁȮȄȩ
...............................................................................................................................
30
ȻȆɁ
ȟȵ
ȗȹȖȖǽȮȟȦȭ
ȝȘ
ȭȦȖȕȓ
ȭȆȹȚȐȹȡȬȖȕȧȕɁ
ȮȄȩȦȭ
ȝȘ
ȭȦ
......................................................................................................
30
ǽȮȟȹȑȬ
...............................................................................................................................................
30
Ȟɀ
ȩ
/
ǾȞȮȞ
ȐɁ
ȣȞȦȩȃȕȰ
Ɂ
ȣ
..............................................................................................................................
30
ȸȡȳ
ɀ
ȩȕȐɁ
ȣȞȦȩȃȕȰ
Ɂ
ȣ
(
ȸȅȚȮȬȓ
ȭȆȹȚȐȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..................................................................................................
31
ȹȑȬȐɁ
ȣȞȦȩȃȕȰ
Ɂ
ȣ
(
ȸȅȚȮȬȓ
ȭȆȹȚȐȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
....................................................................................................
31
ǽȮȟȟȵ
ȐȐɁ
ȣȞ
3
ȕȰ
Ɂ
ȣ
(
ȸȅȚȮȬȓ
ȭȆȹȚȐȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................................................................
31
ȸȡȳ
ɀ
ȩȕȐɁ
ȣȞȕȰ
Ɂ
ȣȸȐȱ
Ȟȣ
(
ȸȅȚȮȬȧȕɁ
ȮȄȩȦȭ
ȝȘ
ȭȦȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..........................................................................................
32
ǽȮȟȻȆɁ
ȹȗ
ɁȕȚȰ
ȝȚ Ʉ
ȹȡȬȸȝȮȦ Ʉ
ȓȱ
ɀ
ȸȗ
ȿȕȩȴ
ȗǽȟȏɄ
ȸȦȟ Ȱ
ȝ
................................................................................................................
32
ǽȮȟȻȆɁ
ȗȮǽǽȮȹȓȿ
Ȗȸȡȿ
ȑ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.....................................................................................................
32
7
ǽȮȟȄ
ȭȐǽȮȟȚȡ
ȭȃȃȮȕ
.........................................................................................................................................
33
ǽȮȟȸǾɁ
ȮȦȵɀ
ȹȡȬȩȩǽȄȮǽȦȒȮȕȬȦȡȱ
ȗ
................................................................................................................................
33
ȸȟ Ȱ
ɀ
ȝȑɁ
ȕȹȡȬȩȩǽȄȮǽȺȧȝȐȦȡȱ
ȗȐɁ
ȣȞȑ
ȭȣȸȩȃ
...................................................................................................
33
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮǽȮȟȗ
Ɂȩȃǽ
ȭȕȐɁ
ȣȞȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕȸȝȳ
ɀ
ȩǽȡ
ȭȖȝȮȓɅ
ȮȃȮȕȩȱ
ǽȀȟȭ
Ɂ
ȃ
(
ȩȩǽȄȮǽȺȧȝȐȦȡȱ
ȗ
)
............................................
33
ǽȮȟȻȆɁ
ȝȰ
ȸȑȩȟ Ʉ
Țȡ
ȭȃȃȮȕȹȡȬǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȚȡ
ȭȃȃȮȕ
................................................................................................................
34
ǽȮȟȓɅ
ȮȃȮȕȺȐȞȻȆɁ
Țȡ
ȭȃȃȮȕȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
............................................................................................................................
34
ȑȟȮȗȟȬȓ
ȭȖȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
ȄȮǽȺȟȃȃȮȕ
..............................................................................................................
34
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮǾɁ
ȩȝȵ
ȡȸǽȱ
ɀ
Ȟȣǽ
ȭȖȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
............................................................................................................
35
ǽȮȟȀȃȟȭ
ǽȥȮȚȡ
ȭȃȃȮȕȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
................................................................................................................
35
ȟȵ
Ɂ
Ȅ
ȭǽȟȬȐ
ȭȖȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
ȸȧȡȳ
ȩȕɁ
ȩȞ
..................................................................................................................
35
vi
Sample