HP Spectre 12-a000 x2 user manual download (Page 5 of 70)

Languages: Thai
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 70
ȦȮȟȖ
ȭ
ȉ
1
ǽȮȟȸȟȰ
ɀ
ȝȑ
ɁȕȻȆɁ
ȃȮȕȩȞɀ
ȮȃȸȧȝȮȬȦȝ
...........................................................................................................................
1
ȸǾɁ
ȮȸȞȱ
ɀ
ȞȝȆȝ
HP Apps Store
.......................................................................................................................................
1
ȹȕȣȓȮȃȗȋȰ
Ȗ
ȭȑȰ
ȓȱ
ɀ
Ȑȱ
ȓȱ
ɀ
Ȧȴ
Ȑ
................................................................................................................................................
1
ȹȧȡɀ
ȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȸȚȰ
ɀ
ȝȸȑȰ
ȝȄȮǽ
HP
.........................................................................................................................................
2
2
ǽȮȟȓ
ɅȮȀȣȮȝȟ
ȵ
Ɂ
Ȅ
ȭǽǽ
ȭȖȀȩȝȚ
Ȱȣȸȑȩȟ Ʉ
ǾȩȃȀ
ȴȏ
...............................................................................................................
4
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȪȮȟ Ʉ
Ȑȹȣȟ Ʉ
.....................................................................................................................................................
4
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
...................................................................................................................................................
4
ȐɁ
ȮȕǾȣȮ
....................................................................................................................................................................
5
ȐɁ
ȮȕȇɁ
ȮȞ
....................................................................................................................................................................
6
ȄȩȹȦȐȃȘȡ
...............................................................................................................................................................
7
ȗȴ
ɀȝȹȡȬȡɅ
ȮȺȚȃ
..........................................................................................................................................
8
ǾȩȖȐɁ
ȮȕȓɁ
ȮȞ
.............................................................................................................................................................
9
ȐɁ
Ȯȕȡɀ
Ȯȃ
..................................................................................................................................................................
10
ǽȮȟȻȆɁ
ȌȮȕȑ
ȭ
Ɂ
ȃ
.........................................................................................................................................
10
ǽȮȟȻȦɀ
ȹȡȬǽȮȟȒȩȐǽȮȟ Ʉ
Ȑ
microSD
.............................................................................................................................
12
ǽȮȟȻȦɀ
ǽȮȟ Ʉ
Ȑ
microSD
............................................................................................................................
12
ǽȮȟȒȩȐǽȮȟ Ʉ
Ȑ
MicroSD
..........................................................................................................................
12
ǽȮȟȑȰ
Ȑȑ
ȭ
Ɂ
ȃǽȮȟ Ʉ
Ȑ
micro SIM (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.............................................................................................
13
ȅȡȮǽ
.....................................................................................................................................................................
14
3
ǽȮȟȻȆɁ
ȌȮȕȹȗ
Ɂ ȕȚ
ȰȝȚɄ
........................................................................................................................................
16
Ȧɀ
ȣȕȗȟȬǽȩȖȌȮȕȹȗ
ɁȕȚȰ
ȝȚ Ʉ
........................................................................................................................................
16
ȹȗ
Ɂȕ
....................................................................................................................................................
16
ǽȮȟȻȆɁ
ȹȗ
ɁȕȦȭ
ɀ
ȃǽȮȟȚȰ
ȸȤȥ
........................................................................................................
16
ȼțȹȦȐȃȦȒȮȕȬ
......................................................................................................................................
18
ȓ
ȭȆȹȚȐ
................................................................................................................................................
19
ǽȮȟȑɀ
ȩȹȓȿ
Ȗȸȡȿ
ȑȸǾɁ
Ȯǽ
ȭȖȌȮȕȹȗ
ɁȕȚȰ
ȝȚ Ʉ
...........................................................................................................................
20
ǽȮȟȕ
Ʌ
Ȯȹȓȿ
Ȗȸȡȿ
ȑȩȩǽȄȮǽȌȮȕȹȗ
ɁȕȚȰ
ȝȚ Ʉ
.........................................................................................................................
20
4
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑ
ɀȩǽ
ȭȖȸȀȟȳ
ȩǾɀ
ȮȞ
..................................................................................................................................
22
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȸȀȟ ȳ
ȩǾɀ
ȮȞȼȟɁ
ȦȮȞ
........................................................................................................................................
22
ǽȮȟȻȆɁ
Ȧɀ
ȣȕȀȣȖȀȴ
ȝȼȟɁ
ȦȮȞ
..........................................................................................................................
22
ȹȗ
ɁȕȺȧȝȐȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȖȰ
ȕ
.............................................................................................................
23
Ȧɀ
ȣȕȀȣȖȀȴ
ȝȻȕȟȬȖȖȗȋȰ
Ȗ
ȭȑȰ
ǽȮȟ
...............................................................................................
23
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩ
WLAN
................................................................................................................................
23
v
Sample