HP Pavilion g7-2000 user manual download (Page 33 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 98
שומיש
תמלצמב
טנרטניאה
בשחמה
ללוכ
תמלצמ
טנרטניא
תבלושמ
,
ילכ
בר
-
המצוע
שומישל
תותשרב
תויתרבח
,
רשפאמה
ךל
רשקתל
בורקמ
םע
םירבח
םיתימעו
הדובעל
םיאצמנה
תלדב
לוממ
וא
ודיצב
ינשה
לש
םלועה
.
תרזעב
תמלצמ
טנרטניאה
,
לכות
םירזהל
ואדיו
תנכותב
תועדוהה
תוידיימה
ךלש
,
םלצל
ףתשלו
ואדיו
םלצלו
תונומת
סליטס
.
ידכ
ליעפהל
תא
תמלצמ
טנרטניאה
,
רחב
Start
)
לחתה
(
<
All Programs
)
לכ
תוינכותה
(
<
Communication and
Chat
)
תרושקת
צו
'
טא
(
<
CyberLink YouCam
.
תלבקל
םיטרפ
לע
שומישה
תמלצמב
טנרטניאה
,
רחב
Start
)
לחתה
(
<
Help and Support
)
הרזע
הכימתו
.(
שומיש
עמשב
בשחמב
HP
ךתושרבש
,
ןתינ
עימשהל
ירוטילקת
הקיסומ
,
דירוהל
הקיסומ
ןיזאהלו
הל
,
םירזהל
ןכות
עמש
טנרטניאהמ
)
ללוכ
וידר
,(
טילקהל
עמש
,
וא
בלשל
עמש
ואדיוו
ידכ
רוציל
הידמיטלומ
.
ידכ
רפשל
תא
תייווח
הנזאהה
ךלש
,
רבח
ינקתה
עמש
םיינוציח
,
ןוגכ
םילוקמר
וא
תוינזוא
.
רוביח
םילוקמר
ןתינ
רבחל
םילוקמר
בשחמל
לע
-
ידי
םרוביח
תואיציל
ה
-
USB
)
וא
עקשל
תאיצי
עמשה
(
בשחמבש
וא
תנחתב
הניגע
.
ידכ
רבחל
םילוקמר
בשחמל
,
לעפ
םאתהב
תוארוהל
לש
ןרצי
ןקתהה
.
ידכ
רבחל
םילוקמר
תודחב
ההובג
בשחמל
,
האר
תעיבק
תורדגה
עמש
)
םע
היזיוולט
HDMI
(
דומעב
26
.
ינפל
רוביח
ינקתה
עמש
,
דפקה
ןנווכל
תא
המצועה
.
רוביח
תוינזוא
ךתורשפאב
רבחל
תוינזוא
עקשל
תוינזואה
בשחמבש
.
ידכ
רבחל
בשחמל
תוינזוא
וא
םילוקמר
םייטוחלא
,
לעפ
םאתהב
תוארוהל
לש
ןרצי
ןקתהה
.
הרהזא
!
ידכ
תיחפהל
תא
ןוכיסה
העיגפל
תינפוג
,
ןנווכ
תא
תמצוע
לוקה
ינפל
ביכרתש
תא
תוינזואה
תונושה
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
אשונב
תוחיטב
,
ןייע
ב
תועדוה
הניקת
,
תוחיטב
הביבסו
.
רוביח
ןופורקימ
ידכ
טילקהל
עמש
,
רבח
ןופורקימ
עקשל
ןופורקימה
בשחמבש
.
תלבקל
תואצות
הטלקה
תויבטימ
,
רבד
תורישי
ךותל
ןופורקימה
טלקהו
םילילצ
הביבסב
תלוטנ
ישער
עקר
.
תקידב
לוקה
תקידבל
תויצקנופ
עמשה
בשחמב
ךתושרבש
,
לעפ
לע
-
יפ
םיבלשה
םיאבה
:
1
.
רחב
Start
)
לחתה
(
<
Control Panel
)
חול
הרקבה
(
<
Hardware and Sound
)
הרמוח
לוקו
(
<
Sound
)
לילצ
.(
2
.
רשאכ
ןולחה
Sound
)
לילצ
(
חתפנ
,
ץחל
לע
הייסיטרכה
Sounds
)
םילילצ
.(
תחת
Program Events
)
יעוריא
תינכות
,(
רחב
עוריא
לילצ
והשלכ
,
ןוגכ
ףוצפצ
וא
הארתה
,
ץחלו
לע
ןצחלה
Test
)
קודב
.(
התא
רומא
עומשל
לילצ
םילוקמרהמ
וא
תוינזואהמ
תורבוחמה
.
23
קרפ
4
שומיש
ינייפאמב
רודיבה
Sample