HP Pavilion 15-cd000 user manual download (Page 54 of 68)

Languages: Croatian
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 68
10
Korištenje alata HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics jest objedinjeno proširivo
ƬUPYHUVNR
sučelje
´8QLƬHG
Extensible Firmware
Interface, UEFI) koje omogućuje pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver
računala ispravno. Alat se pokreće izvan operacijskog sustava radi izoliranja hardverskih kvarova od problema
koje uzrokuju operacijski sustav ili druge softverske komponente.
Kada HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira se 24-
znamenkasti
LGHQWLƬNDFLMVNL
kod kvara. Taj
LGHQWLƬNDFLMVNL
kod zatim se može poslati stručnjacima za podršku
da bi lakše utvrdili kako riješiti problem.
NAPOMENA:
da biste pokrenuli dijagnostiku na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu
prijenosnog računala i morate koristiti priključenu tipkovnicu.
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), slijedite ove korake:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te nakratko pritisnite tipku
esc
.
2.
Pritisnite tipku
f2
.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
priključeni USB pogon
NAPOMENA:
da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) u USB pogon, pročitajte
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
na stranici
44
.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
3.
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom
slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA:
ako morate zaustaviti dijagnostički test, pritisnite
esc
.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
NAPOMENA:
upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) isključivo su na engleskom
jeziku, a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UEFI, morate koristiti računalo sa
sustavom Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzimanje najnovije verzije UEFI-ja
1.
Idite na
go/techcenter/pcdiags
. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite vezu
Download
(Preuzimanje), a zatim odaberite
Run
(Pokreni).
44
Poglavlje 10
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample