HP Pavilion 15-ab100 user manual download (Page 8 of 72)

Languages: Korean
Pages:72
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 72
4
엔터테인먼트 기능 사용
................................................................................................................................
22
통합 카메라 사용
.................................................................................................................................................
22
통합
3D
카메라 사용
(
일부 제품만 해당
)
.............................................................................................................
22
오디오 사용
.........................................................................................................................................................
22
스피커 연결
.......................................................................................................................................
22
헤드셋 연결
.......................................................................................................................................
23
소리 설정 사용
..................................................................................................................................
23
비디오 사용
.........................................................................................................................................................
23
HDMI
케이블을 사용하여 비디오 장치 연결
(
일부 제품만 해당
)
......................................................
24
HDMI
오디오 설정
...........................................................................................................
24
Miracast
호환 무선 디스플레이 검색 및 연결
(
일부 제품만 해당
)
...................................................
25
Intel WiDi
인증 무선 디스플레이 검색 및 연결
(
일부 제품만 해당
)
..................................................
25
5
화면 탐색
....................................................................................................................................................
26
터치패드 및 터치 스크린 제스처 사용
................................................................................................................
26
누르기
................................................................................................................................................
26
두 손가락 축소
/
확대
.........................................................................................................................
26
두 손가락 스크롤
(
터치패드 전용
)
....................................................................................................
27
두 손가락 누르기
(
터치패드 전용
)
....................................................................................................
27
한 손가락 슬라이드
(
터치 스크린 전용
)
............................................................................................
27
키보드 및 선택 사양 마우스 사용
.......................................................................................................................
28
통합 숫자 키패드 사용
......................................................................................................................
28
6
전원 관리
....................................................................................................................................................
29
절전 모드 및 최대 절전 모드 시작 및 종료
.........................................................................................................
29
수동으로 절전 모드 시작 및 종료
.....................................................................................................
29
수동으로 최대 절전 모드 시작 및 종료
(
일부 제품만 해당
)
.............................................................
29
절전 모드나 최대 절전 모드 종료 시 암호 보호 설정
.......................................................................
31
전원 측정기 및 전원 설정 사용
...........................................................................................................................
31
배터리 전원으로 실행
.........................................................................................................................................
31
사용자가 교체 가능한 배터리
..........................................................................................................
31
배터리 정보 검색
...............................................................................................................................
34
배터리 전원 절약
...............................................................................................................................
34
배터리 부족 상태 식별
......................................................................................................................
34
배터리 부족 상태 해결
......................................................................................................................
35
외부 전원을 사용할 수 있을 때 배터리 부족 상태 해결
................................................
35
사용할 수 있는 전원이 없을 때 배터리 부족 상태 해결
................................................
35
컴퓨터에서 최대 절전 모드를 종료할 수 없을 때 배터리 부족 상태 해결
....................
35
교체용 배터리 보관
...........................................................................................................................
35
viii
Sample