HP Pavilion 11-k000 x360 user manual download (Page 51 of 73)

Languages: Thai
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 73
8
การรั
กษาความปลอดภั
ยคอมพิ
วเตอร
และข
อมู
ลของ
คุ
ความปลอดภั
ยของเครื่
องคอมพิ
วเตอร
เป็นสิ่
งจํ
าเป็นในการป
 องกั
นการรั
กษาความลั
ความสมบู
รณ
และความพร
อมของ
ข
อมู
ลของคุ
โซลู
ชั
นด
านความปลอดภั
ยมาตรฐานที่
มาจากระบบปฏิ
บั
ติ
การ
Windows,
แอพพลิ
เคชั
นของ
HP, Setup
Utility (BIOS)
ที่
ไม
ใช
ของ
Windows
และซอฟต
แวร
อื่
นๆ
สามารถช
วยปกป
 องคอมพิ
วเตอร
ของคุ
ณให
ปลอดภั
ยจากความ
เสี่
ยงต
างๆ
เช
ไวรั
หนอนไวรั
และรหั
สที่
เป็นอั
นตรายประเภทอื่
นๆ
ได
สิ่
งสํ
าคั
:
คุ
ณลั
กษณะด
านความปลอดภั
ยบางอย
างที่
ระบุ
ไว
ในบทนี้อาจไม
มี
อยู
ในคอมพิ
วเตอร
ของคุ
การใช
รหั
สผ
าน
รหั
สผ
านเป็ นกลุ
มอั
กขระที่
คุ
ณเลื
อกใช
เพื่
อคุ
มครองข
อมู
ลในคอมพิ
วเตอร
ของคุ
ณและช
วยให
คุ
ณทํ
าธุ
รกรรมออนไลน
ได
อย
าง
ปลอดภั
สามารถตั้
งรหั
สผ
านได
หลายชนิ
ตั
วอย
างเช
เมื่
อคุ
ณตั้
งค
าคอมพิ
วเตอร
เป็ นครั้
งแรก
ระบบจะขอให
คุ
ณสร
างรหั
ผ
านผู
ใช
เพื่
อคุ
มครองคอมพิ
วเตอร
ของคุ
สามารถตั้
งรหั
สผ
านเพิ่
มเติ
มได
ใน
Windows
หรื
อใน
HP Setup Utility
(BIOS)
ที่
ติ
ดตั้
งไว
แล
วในคอมพิ
วเตอร
ของคุ
คุ
ณอาจเห็
นว
ามี
ประโยชน
กว
าถ
าใช
รหั
สผ
านเดี
ยวกั
นสํ
าหรั
บคุ
ณลั
กษณะ
Setup Utility (BIOS)
และคุ
ณลั
กษณะด
านความ
ปลอดภั
ยของ
Windows
เมื่
อต
องการสร
างและบั
นทึ
กรหั
สผ
าน
ใช
คํ
าแนะนําต
อไปนี้
:
เพื่
อลดความเสี่
ยงในการถู
กล็
อกจนไม
สามารถเข
าใช
คอมพิ
วเตอร
ได
ให
บั
นทึ
กรหั
สผ
านแต
ละชุดและเก็
บไว
ในที่
ที่
ปลอดภั
ยห
างจากคอมพิ
วเตอร
อย
าเก็บรหั
สผ
านไว
ในไฟล
บนคอมพิ
วเตอร
เมื่
อสร
างรหั
สผ
าน
ให
ปฏิ
บั
ติ
ตามข
อกํ
าหนดของโปรแกรม
ควรเปลี่
ยนรหั
สผ
านของคุ
ณอย
างน
อยทุ
3
เดื
อน
รหั
สผ
านที่
เหมาะสมที่
สุ
ดต
องยาวและประกอบตั
วอั
กษร
เครื่
องหมายวรรคตอน
สั
ญลั
กษณ
และตั
วเลข
ก
อนที่
คุ
ณจะส
งคอมพิ
วเตอร
ไปเข
ารั
บบริ
การ
ให
สํ
ารองไฟล
ของคุ
ลบไฟล
ที่
เป็นความลั
และลบการตั้
งค
ารหั
สผ
าน
ทั้
งหมด
สํ
าหรั
บข
อมู
ลเพิ่
มเติ
มเกี่
ยวกั
บรหั
สผ
าน
Windows
เช
รหั
สผ
านโปรแกรมรั
กษาหน
าจอ
จากหน
าจอเริ่
ให
พิ
มพ
support
แล
วเลื
อกโปรแกรม
HP Support Assistant
-
หรื
-
จากเดสก
ท็
อปของ
Windows
ให
คลิ
กที่
ไอคอนเครื่
องหมายคํ
าถามในส
วนของทาสก
บาร
บนเดสก
ท็
อปของ
Windows
การใช
รหั
สผ
าน
41
Sample