HP Pavilion 11-k000 x360 user manual download (Page 34 of 73)

Languages: Thai
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 73
คุ
ณสามารถเชื่
อมต
อหู
ฟั
งแบบใช
สายเข
ากั
บแจ็คหู
ฟั
งหรื
อแจ็คคอมโบสั
ญญาณเสี
ยงออก
(
หู
ฟั
)/
สั
ญญาณเสี
ยงเข
(
ไมโครโฟน
)
บนคอมพิ
วเตอร
ของคุ
หากต
องการเชื่
อมต
อหู
ฟั
งไร
สายเข
ากั
บคอมพิ
วเตอร
ของคุ
ให
ทํ
าตามคํ
าแนะนําจากผู
ผลิ
ตอุ
ปกรณ
นั้
นๆ
การเชื่
อมต
อไมโครโฟน
ในการบั
นทึ
กเสี
ยง
ให
เชื่
อมต
อไมโครโฟนเข
ากั
บแจ็คไมโครโฟนบนคอมพิ
วเตอร
เพื่
อให
ได
ผลลั
พธ
ที่
ดี
ที่
สุ
ดในการบั
นทึ
เสี
ยง
ให
พู
ดใส
ไมโครโฟนโดยตรงและบั
นทึ
กเสี
ยงในบริ
เวณที่
ปราศจากเสี
ยงรบกวน
การเชื่
อมต
อชุดหู
ฟั
คํ
าเตื
อน
!
เพื่
อป
 องกั
นการบาดเจ็
ให
ปรั
บการตั้
งค
าระดั
บเสี
ยงลงก
อนที่
จะใช
เฮดโฟน
หู
ฟั
งแบบใส
ในช
องหู
หรื
อชุดหู
ฟั
สํ
าหรั
บข
อมู
ลเพิ่
มเติ
มเกี่
ยวกั
บความปลอดภั
โปรดดู
ประกาศข
อกํ
าหนด
ความปลอดภั
และสิ่
งแวดล
อม
ในการเข
าถึ
งเอกสาร
นี้
จากหน
าจอเริ่
ให
พิ
มพ
support
แล
วเลื
อกแอพ
HP Support Assistant
หู
ฟั
งที่
มี
ไมโครโฟนอยู
ด
วยเรี
ยกว
ชุ
ดหู
ฟั
คุ
ณสามารถเชื่
อมต
อชุ
ดฟั
งแบบใช
สายเข
ากั
บแจ็
คสั
ญญาณเสี
ยงออก
(
หู
ฟั
) /
แจ็ค
สั
ญญาณเสี
ยงเข
(
ไมโครโฟน
)
บนคอมพิ
วเตอร
ของคุ
หากต
องการเชื่
อมต
อชุ
ดหู
ฟั
ไร
สาย
เข
ากั
บคอมพิ
วเตอร
ของคุ
ให
ทํ
าตามคํ
าแนะนําจากผู
ผลิ
ตอุ
ปกรณ
นั้
นๆ
การใช
วิ
ดี
โอ
คอมพิ
วเตอร
ของคุ
ณเป็ นอุ
ปกรณ
วิ
ดี
โอประสิ
ทธิ
ภาพสู
งที่
ช
วยให
คุ
ณสามารถสตรี
มวิ
ดี
โอจากเว็บไซต
โปรดและดาวน
โหลด
วิ
ดี
โอหรื
อภาพยนตร
เพื่
อรั
บชมผ
านคอมพิ
วเตอร
ขณะไม
ได
เชื่
อมต
อกั
บเครื
อข
าย
เพื่
อเพิ่
มความเพลิ
ดเพลิ
นในการรั
บชม
ให
ใช
พอร
ตวิ
ดี
โอพอร
ตใดพอร
ตหนึ่
งบนคอมพิ
วเตอร
เพื่
อเชื่
อมต
อจอภาพภายนอก
โปรเจคเตอร
หรื
อโทรทั
ศน
สิ่
งสํ
าคั
:
โปรดแน
ใจว
าอุ
ปกรณ
ภายนอกได
รั
บการเชื่
อมต
อกั
บพอร
ตที่
ถู
กต
องบนคอมพิ
วเตอร
โดยใช
สายเชื่
อมต
อที่
เหมาะ
สม
ปฏิ
บั
ติ
ตามคํ
าแนะนําของผู
ผลิ
ตอุ
ปกรณ
สํ
าหรั
บข
อมู
ลเกี่
ยวกั
บการใช
คุ
ณลั
กษณะวิ
ดี
โอของคุ
โปรดดู
ที่
บริ
การช
วยเหลื
อและวิ
ธี
ใช
การเชื่
อมต
ออุ
ปกรณ
วิ
ดี
โอโดยใช
สาย
HDMI (
มี
เฉพาะบางรุ
นเท
านั้
)
หมายเหตุ
:
ในการเชื่
อมต
ออุ
ปกรณ
HDMI
เข
ากั
บคอมพิ
วเตอร
คุ
ณจะต
องใช
สายเคเบิ
HDMI
ซึ่
งต
องซื้อแยกต
างหาก
เมื่
อต
องการดู
ภาพจากหน
าจอคอมพิ
วเตอร
บนโทรทั
ศน
หรื
อจอภาพแบบความละเอี
ยดสู
ให
เชื่
อมต
ออุ
ปกรณ
ความละเอี
ยดสู
ตามคํ
าแนะนําดั
งต
อไปนี้
1
.
เชื่
อมต
อปลายด
านหนึ่
งของสาย
HDMI
เข
ากั
บพอร
ต
HDMI
บนคอมพิ
วเตอร
24
บท
4
การเพลิ
ดเพลิ
นไปกั
บคุ
ณลั
กษณะด
านความบั
นเทิ
Sample