HP Pavilion 11-k000 x360 user manual download (Page 15 of 73)

Languages: Thai
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 73
ด
านขวา
ส
วนประกอบ
คํ
าอธิ
บาย
(1)
ช
องเสี
ยบ
SIM (
เฉพาะบางรุ
นเท
านั้
)
รองรั
บซิ
มการ
ด
(Subscriber Identity Module: SIM Card)
แบบไร
สาย
ช
องเสี
ยบ
SIM
อยู
ที่
ด
านขวาของคอมพิ
วเตอร
(2)
แจ็คสั
ญญาณเสี
ยงออก
(
หู
ฟั
)/
สั
ญญาณเสี
ยงเข
(
ไมโครโฟน
)
เชื่
อมต
อลํ
าโพงสเตอริ
โอ
เฮดโฟน
หู
ฟั
งแบบใส
ในช
องหู
ชุดหู
ฟั
หรือสาย
สั
ญญาณเสี
ยงของโทรทั
ศน
ที่
เป็ นอุ
ปกรณ
เสริ
และเชื่
อมต
อไมโครโฟน
ชุดหู
ฟั
งที่
เป็ นอุ
ปกรณ
เสริ
มด
วยเช
นกั
แจ็คนี้ไม
สนั
บสนุนอุ
ปกรณ
เสริ
แบบมี
แค
ไมโครโฟน
คํ
าเตื
อน
!
เพื่
อป
 องกั
นความเสี่
ยงในการบาดเจ็บ
ให
ปรั
บระดั
บเสี
ยงก
อน
ที่
จะสวมเฮดโฟน
หู
ฟั
งแบบใส
ในช
องหู
หรือชุดหู
ฟั
สํ
าหรั
บข
อมู
ลเพิ่
เติ
มเกี่
ยวกั
บความปลอดภั
โปรดดู
ประกาศข
อกํ
าหนด
ความปลอดภั
และสิ่
งแวดล
อม
เมื่
อต
องการเข
าถึ
งเอกสารนี้
:
จากหน
าจอเริ่
ให
พิ
มพ
support
แล
วเลื
อกโปรแกรม
HP
Support Assistant
หรือ
จากเดสก
ท็อปของ
Windows
ให
คลิ
กที่
ไอคอนเครื่
องหมายคํ
าถาม
ในส
วนของทาสก
บาร
บนเดสก
ท็
อปของ
Windows
หมายเหตุ
:
เมื่
ออุ
ปกรณ
เชื่
อมต
อกั
บแจ็ค
ลํ
าโพงคอมพิ
วเตอร
จะถู
กปิด
การใช
งาน
หมายเหตุ
:
ตรวจสอบให
แน
ใจว
าสายอุ
ปกรณ
มี
ขั้
วต
อแบบ
4
สายที่
รองรั
บทั้
งสั
ญญาณเสี
ยงออก
(
หู
ฟั
)
และสั
ญญาณเสี
ยงเข
(
ไมโครโฟน
)
(3)
ปุ
ม
Windows
นําคุ
ณกลั
บสู
หน
าจอเริ่
มต
นจากโปรแกรมที่
เปิดอยู
หรือเดสก
ท็อปของ
Windows
หมายเหตุ
:
การกดปุ
ม
Windows
อี
กครั้
งจะพาคุ
ณย
อนกลั
บไปยั
งหน
า
จอก
อนหน
านี้
(4)
พอร
ต
USB 3.0 (2)
เชื่
อมต
ออุ
ปกรณ
เสริ
USB
เช
แป
 นพิ
มพ
เมาส
ไดรฟ
 ภายนอก
เครื่
องพิ
มพ
สแกนเนอร
หรื
อฮั
USB
(5)
พอร
ต
HDMI
เชื่
อมต
ออุ
ปกรณ
เสริ
มสํ
าหรั
บวิ
ดี
โอหรือเสี
ยง
เช
โทรทั
ศน
ความละเอี
ยด
สู
ส
วนประกอบดิ
จิ
ทั
ลหรือเสี
ยงที่
เข
ากั
นได
หรืออุ
ปกรณ
High-
Definition Multimedia Interface (HDMI)
ความเร็วสู
ด
านขวา
5
Sample