HP mt21 user manual download (Page 45 of 66)

Languages: Estonian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 66
Mitte-eemaldatav aku
Selle toote akut (või akusid) ei saa kasutajad ise lihtsasti vahetada. Aku eemaldamine või vahetamine võib
mõjutada garantiid. Kui aku ei hoia enam laengut, võtke ühendust toega.
Ärge visake vana akut selle kasutusea lõppedes olmejäätmete hulka. Järgige akude utiliseerimist
puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.
Arvuti kasutamine välistoitel
Teavet välistoitega ühendamise kohta leiate arvutiga kaasas olnud teabelehelt
Häälestusjuhised
.
Kui arvuti on ühendatud heakskiidu saanud vahelduvvooluadapteri kaudu välistoitega või valikulise dokkimis-
või laiendusseadmega, ei kasuta arvuti akut.
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat
vahelduvvooluadapterit, HP asendusadapterit või ühilduvat HP esindusest ostetud vahelduvvooluadapterit.
HOIATUS!
Ärge laadige arvuti akut, kui viibite lennukipardal.
Ühendage arvuti välistoitega järgmistes olukordades:
aku laadimisel või kalibreerimisel,
süsteemi tarkvara installimisel või värskendamisel,
süsteemi BIOS-i värskendamisel,
teabe kirjutamisel kettale (ainult teatud toodetel),
andmete varundamisel või taastamisel.
Kui ühendate arvuti välistoitega, toimub järgmine:
aku hakkab laadima,
ekraani heledus suureneb,
Toiteikooni
väljanägemine muutub.
Välistoite lahutamisel:
arvuti lülitub akutoitele,
ekraani heledus väheneb automaatselt, et akut säästa,
toiteikooni
väljanägemine muutub.
Arvuti kasutamine välistoitel
35
Sample
This manual is suitable for devices