HP ENVY dv7-7200 user manual download (Page 86 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 98
תריצי
תיידמ
רוזחש
םייוביגו
רוזחש
רחאל
לשכ
ליעי
התואב
הדימ
ומכ
רוזחשה
ןורחאה
תעציבש
.
1
.
רחאל
ןיקתתש
תא
בשחמה
החלצהב
,
רוצ
תא
תיידמ
רוזחשה
לש
HP Recovery
.
בלש
הז
רצוי
יוביג
לש
תציחמ
רוזחשה
לש
HP Recovery
בשחמב
.
ןתינ
שמתשהל
יוביגב
ידכ
ןיקתהל
שדחמ
תא
תכרעמ
הלעפהה
תירוקמה
םירקמב
םהבש
ןנוכה
חישקה
םגפנ
וא
ףלחוה
.
תיידמ
רוזחשה
לש
HP Recovery
התאש
רצוי
קפסת
תא
תויורשפא
רוזחשה
תואבה
:
System Recovery
)
רוזחש
תכרעמה
—(
ןיקתמ
שדחמ
תא
תכרעמ
הלעפהה
תירוקמה
תאו
תוינכותה
ונקתוהש
לע
-
ידי
ןרציה
.
Minimized Image Recovery
)
רוזחש
הנומת
תרעזוממ
—(
ןיקתמ
שדחמ
תא
תכרעמ
הלעפהה
תאו
לכ
ילהנמ
ןקתהה
תונכותהו
םירושקה
הרמוחל
,
אלל
הנקתה
לש
ימושיי
הנכות
םירחא
.
Factory Reset
)
סופיא
תורדגהל
ןרציה
—(
רזחשמ
תא
בשחמה
בצמל
ובש
עיגה
ןרציהמ
לע
-
ידי
תקיחמ
לכ
עדימה
קסידהמ
חישקה
הריציו
שדחמ
לש
תוציחמה
.
רחאל
ןכמ
ןיקתמ
שדחמ
תא
תכרעמ
הלעפהה
תאו
הנכותה
הנקתוהש
לע
-
ידי
ןרציה
.
האר
תריצי
תיידמ
רוזחשה
לש
HP Recovery
דומעב
76
.
2
.
ףיסותשכ
הרמוח
תוינכותו
,
רוצ
תודוקנ
רוזחשל
תכרעמה
.
הדוקנ
רוזחשל
תכרעמה
איה
"
םוליצ
"
לש
ןכות
םיוסמ
לש
ןנוכה
חישקה
,
רמשנה
לע
-
ידי
Windows System Restore
)
רוזחש
תכרעמה
לש
Windows
(
תדוקנב
ןמז
תיפיצפס
.
לכ
הדוקנ
רוזחשל
תכרעמה
הליכמ
עדימ
ובש
Windows
שמתשמ
,
ןוגכ
תורדגה
םושיר
.
Windows
רצוי
תדוקנ
רוזחשל
תכרעמה
ןפואב
יטמוטוא
ךלהמב
ינוכדע
Windows
ךלהמבו
תולועפ
הקוזחת
תורחא
תכרעמב
)
ןוגכ
ןוכדע
הנכות
,
תקירס
החטבא
,
וא
ןוחבא
תכרעמ
.(
ומכ
ןכ
,
ךתורשפאב
רוציל
תדוקנ
רוזחש
ןפואב
ינדי
לכב
תע
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
יבלשו
תריצי
תודוקנ
תויפיצפס
רוזחשל
תכרעמה
,
האר
Windows Help and Support
)
הרזע
הכימתו
לש
Windows
.(
ךסמב
Start
)
לחתה
,(
דלקה
h
)
ע
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
Help and Support
)
הרזע
הכימתו
.(
3
.
ףיסותשכ
םימוליצ
,
םינוטרס
,
הקיסומ
םיצבקו
םיישיא
םירחא
,
רוצ
יוביג
לש
עדימה
ישיאה
ךלש
.
ןתינ
רידגהל
תא
Windows File History
)
תיירוטסיה
םיצבקה
לש
Windows
(
עוציבל
יוביג
רידס
יטמוטואו
לש
םיצבק
תוירפסמ
,
ןחלושמ
הדובעה
,
ישנאמ
רשק
םיפדעוממו
.
םא
םיצבק
וקחמנ
תועטב
ןנוכהמ
חישקה
אלו
ןתינ
רזחשל
םתוא
לסמ
רוזחימה
,
וא
םא
םיצבק
םימגפנ
,
ןתינ
רזחשל
תא
םיצבקה
םיבוגמה
תועצמאב
File History
)
תיירוטסיה
םיצבק
.(
רוזחש
םיצבק
אוה
ישומיש
םג
הרקמב
ובש
רחבת
ספאל
תא
בשחמה
תועצמאב
הנקתה
שדחמ
לש
Windows
וא
רזחשל
ותוא
תועצמאב
HP Recovery Manager
.
הרעה
:
תורשפאה
File History
)
תיירוטסיה
םיצבק
(
הניא
תלעפומ
תרירבכ
לדחמ
,
ןכל
ךילע
הליעפהל
.
עדימל
ףסונ
יבלשלו
תלעפה
Windows File History
)
תיירוטסיה
םיצבקה
לש
Windows
,(
האר
Windows
Help and Support
)
הרזע
הכימתו
לש
Windows
.(
ךסמב
Start
)
לחתה
,(
דלקה
h
)
ע
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
Help
and Support
)
הרזע
הכימתו
.(
תריצי
תיידמ
רוזחשה
לש
HP Recovery
HP Recovery Manager
איה
הנכות
העיצמה
ךרד
תריציל
תיידמ
רוזחש
רחאל
תנקתה
בשחמה
החלצהב
.
ןתינ
שמתשהל
תיידמב
רוזחשה
לש
HP Recovery
ידכ
עצבל
רוזחש
תכרעמ
הרקמב
ובש
ןנוכה
חישקה
םגפנ
.
רוזחש
תכרעמה
ןיקתמ
שדחמ
תא
תכרעמ
הלעפהה
תירוקמה
תאו
תוינכותה
ונקתוהש
לע
-
ידי
ןרציה
,
רחאלו
ןכמ
תעבוק
תא
תריצי
תיידמ
רוזחש
םייוביגו
76
Sample