HP ENVY dv7-7200 user manual download (Page 34 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 98
שומישל
תמלצמב
טנרטניאה
,
ךסמב
Start
)
לחתה
(
דלקה
c
רחאלו
ןכמ
רחב
CyberLink YouCam
.
תלבקל
םיטרפ
תודוא
שומישה
תמלצמב
טנרטניאה
,
ךסממ
Start
)
לחתה
,(
דלקה
h
)
ע
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
Help and
Support
)
הרזע
הכימתו
(
תמישרמ
םימושייה
.
שומיש
עמשב
בשחמב
HP
,
ןתינ
ליעפהל
ירוטילקת
הקיסומ
,
דירוהל
הקיסומ
ןיזאהלו
הל
,
םירזהל
ןכות
עמש
טנרטניאהמ
)
ללוכ
וידר
,(
טילקהל
עמש
,
וא
בלשל
עמש
ואדיוו
ידכ
רוציל
הידמיטלומ
.
ידכ
רפשל
תא
תייווח
הנזאהה
ךלש
,
רבח
ינקתה
עמש
םיינוציח
,
ןוגכ
םילוקמר
וא
תוינזוא
.
רוביח
םילוקמר
ןתינ
רבחל
םילוקמר
םייטוח
בשחמל
לע
-
ידי
םרוביח
תואיציל
ה
-
USB
)
וא
עקשל
תאיצי
עמשה
(
בשחמבש
וא
תנחתב
הניגע
.
ידכ
רבחל
םילוקמר
םייטוחלא
בשחמל
,
לעפ
םאתהב
תוארוהל
לש
ןרצי
ןקתהה
.
ידכ
רבחל
םילוקמר
תודחב
ההובג
בשחמל
,
האר
תעיבק
תורדגה
עמש
)
םע
היזיוולט
HDMI
(
דומעב
27
.
ינפל
רוביח
ינקתה
עמש
,
דפקה
ןנווכל
תא
המצועה
.
רוביח
תוינזוא
ךתורשפאב
רבחל
תוינזוא
עקשל
תוינזואה
בשחמבש
.
ידכ
רבחל
בשחמל
תוינזוא
תויטוחלא
,
לעפ
םאתהב
תוארוהל
לש
ןרצי
ןקתהה
.
הרהזא
!
ידכ
תיחפהל
תא
ןוכיסה
העיגפל
תינפוג
,
ןנווכ
תא
תמצוע
לוקה
ינפל
ביכרתש
תא
תוינזואה
תונושה
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
תודוא
תוחיטב
,
ןייע
ב
תועדוה
הניקת
,
תוחיטב
הביבסו
.
רוביח
ןופורקימ
ידכ
טילקהל
עמש
,
רבח
ןופורקימ
עקשל
ןופורקימה
בשחמבש
.
תלבקל
תואצות
הטלקה
תויבטימ
,
רבד
תורישי
ךותל
ןופורקימה
טלקהו
םילילצ
הביבסב
תלוטנ
ישער
עקר
.
שומיש
עמשב
Beats Audio
עמש
Beats Audio
אוה
ןייפאמ
עמש
רפושמ
קפסמה
ןווג
סב
קומע
רקובמו
,
ךות
הרימש
לע
לילצ
רורב
.
השיג
חולל
הרקבה
לש
עמש
Beats Audio
חול
הרקבה
לש
עמש
Beats Audio
רשפאמ
גיצהל
תורדגה
עמש
סבו
טולשלו
ןהב
ןפואב
ינדי
.
תחיתפל
חול
הרקבה
לש
עמש
Beats Audio
,
ךסמב
Start
)
לחתה
(
דלקה
c
)
ב
,(
רחב
Control Panel
)
חול
הרקבה
,(
רחב
Hardware and Sound
)
הרמוח
לוקו
(
רחאלו
ןכמ
רחב
Beats Audio Control Panel
)
חול
הרקבה
לש
עמש
Beats Audio
.(
הלעפה
התבשהו
לש
עמש
Beats Audio
הלעפהל
וא
התבשה
לש
Beats Audio
,
שקה
לע
שקמה
fn
בולישב
םע
שקמ
b
שומיש
עמשב
24
Sample