HP ENVY dv7-7200 user manual download (Page 33 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 98
ביכר
רואית
)
4
(
םילוקמר
)
4
(
תקפהל
םילילצ
.
)
5
(
ןנוכ
יטפוא
האירקל
הביתכו
לא
רוטילקת
יטפוא
)
םימגדב
םירחבנ
דבלב
.(
)
6
(
תאיצי
USB 2.0
רוביחל
ןקתה
USB
ילנויצפוא
.
הרעה
:
תלבקל
םיטרפ
לע
םיגוסה
םינושה
לש
תואיצי
USB
,
האר
שומיש
ןקתהב
USB
דומעב
49
.
)
7
(
תואיצי
USB 3.0
)
3
(
רוביחל
ינקתה
USB 3.0
םיילנויצפוא
יעוציבלו
חתמ
םירפושמ
לש
ינקתה
ה
-
USB
.
הרעה
:
תלבקל
םיטרפ
לע
םיגוסה
םינושה
לש
תואיצי
USB
,
האר
שומיש
ןקתהב
USB
דומעב
49
.
)
8
(
באס
-
רפוו
בלושמ
תלבקל
ילילצ
סב
תוכיאב
ההובגה
רתויב
.
)
9
(
שקמ
b
הלעפהל
וא
התבשהל
לש
עמש
Beats Audio
תעב
השקה
בולישב
םע
שקמ
fn
.
עמש
Beats Audio
אוה
ןייפאמ
עמש
רפושמ
קפסמה
ןווג
סב
קומע
רקובמו
,
ךות
הרימש
לע
לילצ
רורב
.
עמש
Beats Audio
לעפומ
תרירבכ
לדחמ
תחיתפל
חול
הרקבה
לש
עמש
Beats Audio
,
רשפאמה
גיצהל
תא
לכ
תורדגה
עמשה
טולשלו
ןהב
הרעה
:
תחיתפל
חול
הרקבה
לש
עמש
Beats Audio
,
ךסמב
Start
)
לחתה
(
דלקה
c
)
ב
,(
רחב
Control Panel
)
חול
הרקבה
,(
רחב
Hardware and Sound
)
הרמוח
לוקו
(
רחאלו
ןכמ
רחב
Beats Audio Control Panel
)
חול
הרקבה
לש
עמש
Beats Audio
.(
)
10
(
שקמ
fn
הלעפהל
וא
התבשהל
לש
עמש
Beats Audio
תעב
השקה
בולישב
םע
שקמה
b
.
)
11
(
עקש
תאיצי
עמש
)
תוינזוא
(
תקפהל
םילילצ
תעב
רוביח
םירזיבאל
םיילנויצפוא
,
ןוגכ
םילוקמר
םיינופואירטס
,
תוינזוא
םיגוסמ
םינוש
וא
עמש
היזיוולט
.
הרהזא
!
ידכ
תיחפהל
תא
ןוכיסה
העיגפל
תינפוג
,
ןנווכ
תא
תמצוע
לוקה
ינפל
שמתשתש
תוינזואב
םיגוסמ
םינוש
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
תודוא
תוחיטב
,
ןייע
ב
תועדוה
הניקת
,
תוחיטב
הביבסו
.
)
12
(
עקש
תסינכ
עמש
)
ןופורקימ
(
רוביחל
ןקתה
ילנויצפוא
ןוגכ
ןופורקימ
תוינזוא
לש
בשחמ
,
ןופורקימ
ךרעמב
ינופואירטס
וא
ןופורקימ
ןזואל
תחא
.
)
13
(
תאיצי
HDMI
רוביחל
ןקתה
ואדיו
וא
עמש
ילנויצפוא
,
ןוגכ
היזיוולט
תודחב
ההובג
,
לכ
ביכר
ילטיגיד
וא
ביכר
עמש
םאות
,
וא
ןקתה
HDMI
תוריהמב
ההובג
.
)
14
(
האיצי
גצל
ינוציח
רוביחל
גצ
VGA
וא
ןרקמ
ינוציח
.
שומיש
תמלצמב
טנרטניאה
בשחמה
ללוכ
תמלצמ
טנרטניא
תבלושמ
,
ילכ
בר
-
המצוע
שומישל
תותשרב
תויתרבח
,
רשפאמה
ךל
רשקתל
בורקמ
םע
םירבח
םיתימעו
הדובעל
םיאצמנה
תלדב
לוממ
וא
ודיצב
ינשה
לש
םלועה
.
תרזעב
תמלצמ
טנרטניאה
,
לכות
םירזהל
ואדיו
תנכותב
תועדוהה
תוידיימה
ךלש
,
םלצל
ףתשלו
ואדיו
םלצלו
תונומת
סליטס
.
23
קרפ
4
שומיש
ינייפאמב
רודיבה
Sample