HP ENVY dv7-7200 user manual download (Page 25 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 98
םיביכר
קלחב
ןותחתה
ביכר
רואית
)
1
(
באס
-
רפוו
בלושמ
תלבקל
ילילצ
סב
תוכיאב
ההובגה
רתויב
.
)
2
(
את
הללוס
תקזחהל
הללוסה
.
)
3
(
ספת
רורחשל
הללוסה
רורחשל
הללוסה
אתמ
הללוסה
תחיתפלו
תלד
תורישה
.
)
4
(
יחתפ
רורווא
)
3
(
םירשפאמ
תמירזל
ריווא
ןנצל
םיביכר
םיימינפ
.
הרעה
:
ררוואמ
בשחמה
לעפומ
ןפואב
יטמוטוא
ידכ
ןנצל
םיביכר
םיימינפ
ידכו
עונמל
תוממחתה
רתי
.
תרגסמב
תוליעפה
תיתרגשה
,
וז
העפות
הליגר
ררוואמהש
ימינפה
הבכנ
לעפומו
ןפואב
ירוזחמ
.
)
5
(
את
ןנוכה
חישקה
,
את
טוחלאה
אתו
לודומ
ןורכיזה
תלד
תורישה
תקפסמ
השיג
לא
את
ןנוכה
חישקה
,
את
טוחלאה
אתו
לודומ
ןורכיזה
.
תוריהז
:
ידכ
עונמל
תקספה
הבוגת
לש
תכרעמה
,
ףלחה
תא
לודומה
יטוחלאה
קר
לודומב
יטוחלא
השרומה
שומישל
בשחמב
לע
-
ידי
תושרה
תיתלשממה
הרידסמש
םינקתה
םייטוחלא
הנידמב
/
רוזא
ךלש
.
םא
תפלחה
תא
לודומה
רחאלו
ןכמ
העיפוה
תעדוה
הרהזא
,
רסה
תא
לודומה
רוזחשל
תוילנויצקנופ
בשחמה
רחאלו
ןכמ
הנפ
הכימתל
תועצמאב
Help and Support
)
הרזע
הכימתו
.(
ךסמב
Start
)
לחתה
,(
דלקה
h
)
ע
,(
רחאלו
ןכמ
רחב
Help and Support
)
הרזע
הכימתו
(
תמישרמ
םימושייה
.
15
קרפ
2
תרכה
בשחמה
Sample