HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 93 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 97
14
Elektrostatin
ė
iškrova
Elektrostatin
ė
iškrova yra statin
ė
s elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., sm
ū
gis, kur
į
patiriate, kai eidami per kilim
ą
palie
č
iate metalin
ę
dur
ų
ranken
ą
.
Statin
ė
s elektros iškrova iš piršt
ų
ar kit
ų
elektrostatini
ų
laidinink
ų
gali sugadinti elektroninius
komponentus. Kad nesugadintum
ė
te kompiuterio, disk
ų
į
renginio arba neprarastum
ė
te informacijos,
laikykit
ė
s ši
ų
atsargumo priemoni
ų
.
Jei išmontavimo ar sumontavimo instrukcijose nurodoma ištraukti kompiuterio laido kištuk
ą
elektros lizdo, ištraukite j
į
po to, kai tinkamai
į
žeminsite ir prieš nuimdami dangt
į
.
Kol b
ū
site pasireng
ę
komponentus montuoti, laikykite juos savo pakuot
ė
se, saugan
č
iose nuo
elektrostatinio kr
ū
vio.
Stenkit
ė
s neliesti kaiš
č
i
ų
, laid
ų
ir kont
ū
r
ų
. Kuo mažiau lieskite elektroninius komponentus.
Naudokite nemagnetinius
į
rankius.
Prieš imdami komponentus rankomis, pašalinkite elektrostatin
į
kr
ū
v
į
paliesdami j
ų
nedažyt
ą
metalin
į
pavirši
ų
.
Išmontav
ę
kok
į
nors komponent
ą
,
į
d
ė
kite j
į
į
pakuot
ę
, saugan
č
i
ą
nuo elektrostatinio kr
ū
vio.
Jei reikia daugiau informacijos apie statin
ę
elektr
ą
arba pagalbos d
ė
l komponent
ų
ė
mimo ar
į
statymo, susisiekite su palaikymo tarnyba.
83
Sample