HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 89 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 97
Jei problemos priežastis ne saugos kodas, gali b
ū
ti, kad WLAN ryšys neveikia, kaip numatyta.
Daugeliu atvej
ų
„Windows“ gali automatiškai pataisyti sugadint
ą
WLAN ryš
į
.
Jei pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je, yra tinklo b
ū
senos piktograma,
dešiniuoju pel
ė
s klavišu spustel
ė
kite piktogram
ą
, tada spustel
ė
kite
Spr
ę
sti problemas
.
„Windows“ iš naujo nustatys j
ū
s
ų
tinklo
į
rengin
į
ir bandys iš naujo prisijungti prie vieno iš norim
ų
tinkl
ų
.
Jei pranešim
ų
srityje tinklo b
ū
senos piktogramos n
ė
ra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Tinklas ir internetas
>
Tinklo ir bendrinimo centras
.
2.
Spustel
ė
kite
Spr
ę
sti problemas
ir pasirinkite norim
ą
taisyti tinkl
ą
.
Nežinau dabartinio tinklo saugos kodo
Jei jungiantis prie WLAN tinklo reikalaujama saugos kodo (arba tinklo rakto) arba pavadinimo (SSID),
tinklas yra apsaugotas. Nor
ė
dami prisijungti prie apsaugoto tinklo, turite žinoti esamus kodus. SSID ir
saugos kodas yra iš raidži
ų
ir skaitmen
ų
sudaryti kodai, kuriuos
į
vedate kompiuteryje, – pagal juos
kompiuteris atpaž
į
stamas tinkle.
Jei prie tinklo jungiat
ė
s per asmenin
į
belaid
į
maršrutizatori
ų
, perži
ū
r
ė
kite maršrutizatoriaus
vartotojo vadovo instrukcijas, kaip nustatyti vienodus kodus ir maršrutizatoriuje, ir WLAN
į
renginyje.
Jei naudojat
ė
s priva
č
iu tinklu, pvz., tinklu biure arba viešuoju interneto pokalbi
ų
kambariu,
susisiekite su tinklo administratoriumi ir sužinokite kodus, o kai b
ū
site paprašyti,
į
veskite juos.
Saugos sumetimais kai kuriuose tinkluose maršrutizatori
ų
arba prieigos tašk
ų
SSID arba tinklo
raktai nuolat kei
č
iami. J
ū
s turite pakeisti atitinkam
ą
kod
ą
kompiuteryje.
Jei jums pateikti nauji belaidžio tinklo raktai ir SSID ir prie šio tinklo anks
č
iau buvote prisijung
ę
, kad
v
ė
l prie jo prisijungtum
ė
te, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Tinklas ir internetas
>
Tinklo ir bendrinimo centras
.
2.
Kairiojoje srityje spustel
ė
kite
Valdyti belaidžius tinklus
.
Parodomas pasiekiam
ų
WLAN tinkl
ų
s
ą
rašas. Jei esate prieigos taške, kuriame aktyv
ū
s keli
WLAN tinklai, s
ą
raše rodomi keli tinklai.
3.
S
ą
raše pasirinkite tinkl
ą
, dešiniuoju pel
ė
s klavišu j
į
spustel
ė
kite, tada spustel
ė
kite
Ypatyb
ė
s
.
PASTABA:
jei norimo tinklo s
ą
raše n
ė
ra, kreipkit
ė
s
į
tinklo administratori
ų
ir išsiaiškinkite, ar
maršrutizatorius arba prieigos taškas veikia.
4.
Spustel
ė
kite skirtuk
ą
Sauga
ir lauke
Tinklo saugos raktas
į
veskite teisingus belaidžio ryšio
šifravimo duomenis.
5.
Spustel
ė
kite
Gerai
, kad
į
rašytum
ė
te šiuos parametrus.
Trik
č
i
ų
šalinimas
79
Sample