HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 83 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 97
K
ą
reikia žinoti
„HP Recovery Manager“ atkuria tik t
ą
programin
ę
į
rang
ą
, kuri buvo
į
diegta gamykloje.
Programin
ę
į
rang
ą
, kuri nebuvo pateikta su kompiuteriu, reik
ė
s atsisi
ų
sti iš gamintojo svetain
ė
s
arba
į
diegti iš naujo iš gamintojo pateikto disko.
Sistemos atk
ū
rimo funkcija turi b
ū
ti naudojama kaip paskutin
ė
kompiuterio problem
ų
sprendimo
priemon
ė
. Jei dar neband
ė
te naudoti atk
ū
rimo tašk
ų
(skaitykite skyri
ų
„Ankstesnio sistemos
atk
ū
rimo taško atk
ū
rimas“
72
puslapyje
) ir dalinio atk
ū
rimo (skaitykite skyri
ų
„Konkre
č
i
ų
fail
ų
atk
ū
rimas“
72
puslapyje
), padarykite tai prieš atkurdami sistem
ą
programa „HP Recovery
Manager“.
Sistem
ą
atkurti reikia tada, kai
į
vyksta kompiuterio standžiojo disko gedimas arba kai visos
pastangos išspr
ę
sti kompiuterio veikimo problemas neduoda rezultat
ų
.
Jei atk
ū
rimo laikmena neveikia, galite
į
sigyti savo sistemai skirtus atk
ū
rimo diskus iš HP
svetain
ė
s.
Funkcij
ą
„Sumažintas vaizdo atk
ū
rimas“ rekomenduojama naudoti tik patyrusiems vartotojams.
Iš naujo
į
diegiamos visos su aparat
ū
ra susijusios tvarkykl
ė
s ir programin
ė
į
ranga, bet kita
programin
ė
į
ranga ne
į
diegiama. Nepertraukite proceso, kol jis nebus baigtas, nes gali
į
vykti
atk
ū
rimo klaida.
Atk
ū
rimas, naudojant atk
ū
rimo skaidin
į
„HP Recovery“ (tik tam tikruose modeliuose)
Jei d
ė
l kokios nors priežasties jums reik
ė
s atkurti sistem
ą
, tai padaryti gal
ė
site naudodami atk
ū
rimo
skaidin
į
„HP Recovery“ (tik tam tikruose modeliuose); jums nereik
ė
s atk
ū
rimo disk
ų
rinkinio ar
atk
ū
rimo „flash“ disko. Taip atkurti galima tik tada, jei veikia standusis diskas.
Nor
ė
dami patikrinti, ar kompiuteryje yra atk
ū
rimo skaidinys, pasirinkite
Prad
ė
ti
, dešiniuoju pel
ė
s
klavišu spustel
ė
kite
Kompiuteris
, tada pasirinkite
Tvarkyti
>
Disko valdymas
. Jei skaidinys yra,
lange turi b
ū
ti rodomas diskas „Recovery“ (Atk
ū
rimas).
PASTABA:
prie kompiuteri
ų
, kuriuose atk
ū
rimo skaidinio n
ė
ra, pridedami atk
ū
rimo diskai.
1.
Vienu iš toliau nurodyt
ų
b
ū
d
ų
atidarykite „HP Recovery Manager“.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
ir ieškos lauke
į
veskite
recovery
. S
ą
raše pasirinkite
Recovery
Manager
.
– arba –
Į
junkite arba iš naujo paleiskite kompiuter
į
ir spauskite klaviš
ą
esc
, kol ekrane rodomas
pranešimas „Press the ESC key for Startup Menu“ („Spauskite klaviš
ą
ESC, kad b
ū
t
ų
rodomas paleisties meniu“). Kai ekrane rodomas pranešimas „F11 (System Recovery)“
(F11 (Sistemos atk
ū
rimas), paspauskite
f11
.
2.
HP Recovery Manager
lange spustel
ė
kite
Sistemos atk
ū
rimas
.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
73
Sample