HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 82 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 97
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
Ankstesnio sistemos atk
ū
rimo taško atk
ū
rimas
Kartais
į
diegus programin
ę
į
rang
ą
„Windows“ pradeda veikti ne taip, kaip tikit
ė
s. Paprastai užtenka
pašalinti programin
ę
į
rang
ą
. Ta
č
iau jei pašalinimas neišsprendžia problemos, galite atkurti ankstesn
į
sistemos atk
ū
rimo tašk
ą
(sukurt
ą
ankstesne data ir laiku).
Nor
ė
dami atkurti ankstesn
į
sistemos atk
ū
rimo tašk
ą
, sukurt
ą
, kai kompiuteris veik
ė
tinkamai, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Sistema
.
2.
Kairiojoje srityje spustel
ė
kite
Sistemos apsauga
.
3.
Spustel
ė
kite skirtuk
ą
Sistemos apsauga
.
4.
Spustel
ė
kite
Sistemos atk
ū
rimas
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Konkre
č
i
ų
fail
ų
atk
ū
rimas
Jei per klaid
ą
panaikinote fail
ų
iš standžiojo disko ir j
ų
neb
ė
ra šiukšlin
ė
je arba jei failai nebetinkami
naudoti, galite juos atkurti. Konkre
č
i
ų
fail
ų
atk
ū
rimo funkcija naudinga ir tada, jei kada nors atk
ū
r
ė
te
pradin
ę
sistemos b
ū
sen
ą
programa „HP Recovery Manager“. Galite atkurti tik tuos failus, kuri
ų
atsargines kopijas suk
ū
r
ė
te anks
č
iau.
Konkre
č
i
ų
fail
ų
atk
ū
rimas naudojant „Windows“ atsarginio kopijavimo ir atk
ū
rimo
priemon
ę
Galite atkurti failus, kuri
ų
atsargines kopijas suk
ū
r
ė
te, naudodami „Windows“ atsarginio kopijavimo ir
atk
ū
rimo priemon
ę
.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Atsarginis kopijavimas ir
atk
ū
rimas
.
2.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus atkurkite iš atsargin
ė
s kopijos.
PASTABA:
operacin
ė
je sistemoje „Windows“ yra vartotojo abonemento valdymo tarnybos funkcija,
užtikrinant efektyvesn
ę
kompiuterio saug
ą
. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programin
ę
į
rang
ą
, paleidžiant paslaug
ų
programas arba kei
č
iant „Windows“ parametrus, galite b
ū
ti paprašyti
duoti leidim
ą
arba
į
vesti slaptažod
į
. Daugiau informacijos rasite priemon
ė
je „Žinynas ir palaikymas“.
Pradin
ė
s sistemos b
ū
senos atk
ū
rimas naudojant „HP Recovery Manager“
„HP Recovery Manager“ suteikia galimyb
ę
pataisyti kompiuter
į
arba atkurti jo pradin
ę
gamyklin
ę
b
ū
sen
ą
.
72
11 skyrius
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
Sample