HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 81 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 97
Prieš kurdami atsargin
ę
kopij
ą
patikrinkite, ar saugojimo
į
renginyje pakanka vietos.
Atsargines kopijas reikia kurti:
prieš diegiant ar kei
č
iant programin
ę
į
rang
ą
arba prieš prijungiant ar modifikuojant
aparat
ū
r
ą
,
prieš taisant kompiuter
į
arba atkuriant sistem
ą
,
reguliariai pagal grafik
ą
, kad visada tur
ė
tum
ė
te naujausias asmenin
ė
s informacijos kopijas,
į
rašius daug fail
ų
, pvz.,
į
kompiuter
į
perk
ė
lus gimtadienio vakar
ė
lio vaizdo
į
rašus,
prieš antivirusine programine
į
ranga pašalinant kenk
ė
jišk
ą
program
ą
,
į
rašius sunkiai pakei
č
iamos informacijos, pvz., nuotrauk
ų
, vaizdo
į
raš
ų
, muzikos, projekto
fail
ų
ar duomen
ų
į
raš
ų
.
Atsargin
ė
s kopijos k
ū
rimas naudojant „Windows“ atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimo ir atk
ū
rimo
priemon
ę
Galite kurti atsargines fail
ų
kopijas naudodami „Windows“ atsarginio kopijavimo ir atk
ū
rimo priemon
ę
.
Galite pasirinkti, kokiu lygiu kurti atsargines kopijas – nuo atskir
ų
aplank
ų
iki disk
ų
. Atsargin
ė
s kopijos
suglaudinamos, kad b
ū
t
ų
taupoma vieta. Nor
ė
dami sukurti atsargin
ę
kopij
ą
, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Atsarginis kopijavimas ir
atk
ū
rimas
.
2.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus suplanuokite ir sukurkite atsargin
ę
kopij
ą
.
PASTABA:
operacin
ė
je sistemoje „Windows“ yra vartotojo abonemento valdymo tarnybos funkcija,
kuri užtikrina efektyvesn
ę
kompiuterio saug
ą
. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programin
ę
į
rang
ą
, paleidžiant paslaug
ų
programas arba kei
č
iant „Windows“ parametrus, galite b
ū
ti paprašyti
duoti leidim
ą
arba
į
vesti slaptažod
į
. Daugiau informacijos rasite priemon
ė
je „Žinynas ir palaikymas“.
Informacijos, kaip atkurti, rasite skyriuje
„Konkre
č
i
ų
fail
ų
atk
ū
rimas naudojant „Windows“ atsarginio
kopijavimo ir atk
ū
rimo priemon
ę
72
puslapyje
.
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas
71
Sample