HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 80 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 97
Informacijos, kaip atkurti, rasite skyriuje
„Ankstesnio sistemos atk
ū
rimo taško
atk
ū
rimas“
72
puslapyje
.
Atsargini
ų
sistemos ir asmenin
ė
s informacijos kopij
ų
k
ū
rimas
Kompiuteryje saugote svarbi
ą
asmenin
ę
informacij
ą
, pvz., failus, el. laiškus ir nuotraukas. Šios
informacijos norite neprarasti net atsisiunt
ę
virus
ą
ar sugedus sistemai. Kuo atsargin
ė
s kopijos yra
naujesn
ė
s, tuo daugiau galimybi
ų
atkurti failus. Kiekvien
ą
kart
ą
diegdami nauj
ą
programin
ę
į
rang
ą
ar
į
rašydami duomen
ų
fail
ų
pasidarykite ir j
ų
atsargines kopijas.
Patarimai, kaip s
ė
kmingai kurti atsargines kopijas
Sunumeruokite diskus, kuriuose kursite atsargines kopijas, prieš d
ė
dami juos
į
optin
į
disk
ų
į
rengin
į
.
Asmeninius failus saugokite bibliotekose „Dokumentai“, „Muzika“, „Paveiksl
ė
liai“ ir „Vaizdo
į
rašai“ ir periodiškai kurkite ši
ų
aplank
ų
atsargines kopijas.
Į
rašykite asmeninius lang
ų
,
į
ranki
ų
juost
ų
ar meniu juost
ų
parametrus kurdami momentines
ekrano kopijas. Prireikus iš naujo nustatyti parametrus, momentin
ė
ekrano kopija pad
ė
s
sutaupyti laiko.
Nor
ė
dami sukurti momentin
ę
ekrano kopij
ą
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Ekrane nustatykite norim
ą
į
rašyti vaizd
ą
.
2.
Nukopijuokite ekrano vaizd
ą
.
Nor
ė
dami kopijuoti tik aktyvaus lango vaizd
ą
, paspauskite
alt
+
prt sc
.
Nor
ė
dami kopijuoti viso ekrano vaizd
ą
, paspauskite
prt sc
.
3.
Atidarykite tekst
ų
rengimo programos dokument
ą
arba grafikos redagavimo program
ą
ir
spustel
ė
kite
Redagavimas
>
Į
klijuoti
. Ekrano vaizdas
į
terpiamas
į
dokument
ą
.
4.
Į
rašykite ir atspausdinkite dokument
ą
.
K
ą
reikia žinoti
Atsargines informacijos kopijas galite kurti pasirinktame išoriniame standžiajame diske, „flash“
diske, tinklo diske arba diskuose.
Kuriant atsargines kopijas kompiuteris turi b
ū
ti prijungtas prie kintamosios srov
ė
s šaltinio.
Iš anksto suplanuokite laik
ą
atsargin
ė
ms kopijoms kurti. Atsižvelgiant
į
fail
ų
dyd
į
, procesas gali
trukti ilgiau nei valand
ą
.
70
11 skyrius
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
Sample