HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 79 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 97
Atk
ū
rimo laikmen
ą
laikykite saugioje vietoje atskirai nuo kompiuterio.
Jei reikia, program
ą
galite išjungti nebaig
ę
kurti atk
ū
rimo laikmenos. Kit
ą
kart
ą
atidar
ę
„Recovery
Manager“ gal
ė
site t
ę
sti atsargini
ų
disk
ų
k
ū
rimo proces
ą
.
Atk
ū
rimo laikmenos k
ū
rimas
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
ir ieškos lauke
į
veskite
recovery
. S
ą
raše pasirinkite
Recovery Manager
.
Jei bus parodytas pranešimas, leiskite atlikti veiksm
ą
.
2.
Spustel
ė
kite
Atk
ū
rimo laikmenos k
ū
rimas
.
3.
T
ę
skite vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
Informacijos, kaip atkurti, rasite skyriuje
„Pradin
ė
s sistemos b
ū
senos atk
ū
rimas naudojant „HP
Recovery Manager““
72
puslapyje
.
Sistemos atk
ū
rimo tašk
ų
k
ū
rimas
Sistemos atk
ū
rimo taškas – tai „Windows“ sistemos atk
ū
rimo priemon
ė
s
į
rašytas standžiojo disko
turinys konkre
č
iu metu. Atk
ū
rimo taške saugoma informacija, pvz., „Windows“ registro parametrai.
Atk
ū
rus ankstesn
į
atk
ū
rimo tašk
ą
, atkuriama j
į
kuriant buvusi sistemos b
ū
sena.
Atkuriant ankstesn
į
sistemos atk
ū
rimo tašk
ą
nuo jo k
ū
rimo
į
rašyti duomen
ų
failai arba sukurti el.
laiškai lieka nepakit
ę
. Ta
č
iau tai turi
į
takos
į
diegtai programinei
į
rangai.
Pvz., jei atsisi
ų
site nuotrauk
ą
iš skaitmeninio fotoaparato, o v
ė
liau atkursite ankstesn
į
atk
ū
rimo tašk
ą
,
nuotrauka liks kompiuteryje.
Ta
č
iau jei
į
diegsite nuotrauk
ų
perži
ū
ros programin
ę
į
rang
ą
, o paskui atkursite ankstesn
į
atk
ū
rimo
tašk
ą
, programin
ė
į
ranga bus pašalinta ir jos naudoti negal
ė
site.
K
ą
reikia žinoti
Jei atkursite ankstesn
į
atk
ū
rimo tašk
ą
, bet v
ė
liau persigalvosite, š
į
veiksm
ą
gal
ė
site atšaukti.
Sistemos atk
ū
rimo taškus reikia kurti:
prieš
į
diegiant ar kei
č
iant programin
ę
į
rang
ą
arba prieš prijungiant ar modifikuojant
aparat
ū
r
ą
,
periodiškai, kai kompiuteris veikia gerai.
Sistemos atk
ū
rimo priemon
ė
taip pat
į
rašo nematomas fail
ų
, pakeist
ų
nuo paskutinio atk
ū
rimo
taško k
ū
rimo, kopijas. Daugiau informacijos, kaip naudojant nematomas kopijas atkurti failus,
rasite priemon
ė
je „Žinynas ir palaikymas“.
Sistemos atk
ū
rimo taško k
ū
rimas
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Sistema
.
2.
Kairiojoje srityje spustel
ė
kite
Sistemos apsauga
.
3.
Spustel
ė
kite skirtuk
ą
Sistemos apsauga
.
4.
Spustel
ė
kite
Kurti
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas
69
Sample