HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 78 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 97
11
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
J
ū
s
ų
kompiuteryje yra operacin
ė
s sistemos ir HP
į
ranki
ų
, pad
ė
sian
č
i
ų
apsaugoti informacij
ą
ir,
prireikus, j
ą
atkurti.
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas
1.
Atlik
ę
kompiuterio s
ą
rank
ą
, nedelsdami sukurkite atk
ū
rimo laikmen
ą
programa „HP Recovery
Manager“.
2.
Prijung
ę
naujos aparat
ū
ros ar
į
dieg
ę
programin
ė
s
į
rangos, kurkite sistemos atk
ū
rimo taškus.
3.
Į
raš
ę
nuotrauk
ų
, vaizdo
į
raš
ų
, muzikos ir kit
ų
asmenini
ų
fail
ų
, kurkite atsargines sistemos ir
asmenin
ė
s informacijos kopijas.
Atk
ū
rimo laikmenos k
ū
rimas ir pradin
ė
s sistemos b
ū
senos atk
ū
rimas
S
ė
kmingai pareng
ę
kompiuter
į
, sukurkite atk
ū
rimo diskus arba atk
ū
rimo „flash“ disk
ą
programa „HP
Recovery Manager“. Ši
ų
atk
ū
rimo disk
ų
ar atk
ū
rimo „flash“ disko prireiks norint atkurti sistem
ą
sugedus standžiajam diskui. Atkuriant sistem
ą
iš naujo
į
diegiama pradin
ė
operacin
ė
sistema ir
sukonfig
ū
ruojami numatyt
ų
j
ų
program
ų
parametrai.
K
ą
reikia žinoti
Galima sukurti tik vien
ą
atk
ū
rimo laikmen
ą
. Su šiomis atk
ū
rimo priemon
ė
mis elkit
ė
s atsargiai ir
laikykite jas saugioje vietoje.
„HP Recovery Manager“ išanalizuoja kompiuter
į
ir nustato „flash“ atmintinei reikaling
ą
vietos
kiek
į
saugykloje arba reikaling
ų
tuš
č
i
ų
DVD disk
ų
skai
č
i
ų
.
Naudokite DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL diskus arba „flash“ disk
ą
. Nenaudokite
daugkartinio rašymo CD±RW, DVD±RW, dvisluoksni
ų
DVD±RW ir BD-RE (daugkartinio rašymo
„Blu-ray“) disk
ų
; jie nesuderinami su „HP Recovery Manager“ programin
ę
į
ranga.
Jei kompiuteryje n
ė
ra integruotojo optinio disk
ų
į
renginio, atk
ū
rimo diskus galite kurti naudodami
pasirinktin
į
išorin
į
optin
į
disk
ų
į
rengin
į
(
į
sigyjamas atskirai). Be to, atk
ū
rimo diskus galite
į
sigyti
HP svetain
ė
je. Jei naudojate išorin
į
optin
į
disk
ų
į
rengin
į
, j
į
prie kompiuterio USB prievado turite
prijungti tiesiogiai – ne per išorinio
į
renginio, pvz., USB šakotuvo, USB prievad
ą
.
Prieš prad
ė
dami kurti atk
ū
rimo laikmen
ą
į
sitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie kintamosios
srov
ė
s šaltinio.
K
ū
rimo procesas gali trukti iki valandos arba ilgiau. Nepertraukite k
ū
rimo proceso.
68
11 skyrius
Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas
Sample