HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 76 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 97
BIOS versijos informacij
ą
(dar vadinam
ą
ROM data
ir
sistemos BIOS
) galite pamatyti paspaud
ę
fn
+
esc
(jei jau esate sistemoje „Windows“) arba naudodami priemon
ę
„Setup Utility“ (S
ą
rankos
priemon
ė
) (BIOS).
1.
Paleiskite priemon
ę
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS).
2.
Rodykli
ų
klavišais pasirinkite
Main
(Pagrindinis).
3.
Nor
ė
dami išeiti iš priemon
ė
s „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) ne
į
raš
ę
keitim
ų
,
tabuliacijos klavišu ir rodykli
ų
klavišais pasirinkite
Exit
(Išeiti)
>
Exit Discarding Changes
(Išeiti
ne
į
rašant keitim
ų
) ir paspauskite
enter
.
BIOS naujinio atsisiuntimas
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad nesugadintum
ė
te kompiuterio ir s
ė
kmingai
į
diegtum
ė
te, BIOS naujinim
ą
atsisi
ų
skite ir
į
diekite tik tada, kai kompiuteris prijungtas prie patikimo išorinio maitinimo šaltinio
naudojant kintamosios srov
ė
s adapter
į
. Nesisi
ų
skite ir nediekite BIOS naujinio, kol kompiuteris
maitinamas iš akumuliatoriaus, yra prijungtas prie pasirinktinio doko
į
renginio arba maitinimo šaltinio.
Atsisi
ų
sdami ir diegdami laikykit
ė
s toliau pateikt
ų
nurodym
ų
.
Neatjunkite kompiuterio nuo elektros tinklo ištraukdami elektros laid
ą
iš kintamosios srov
ė
s lizdo.
Neišjunkite kompiuterio ir nepaleiskite miego arba sulaikytosios veiksenos režimo.
Ne
į
d
ė
kite, neišimkite, neprijunkite arba neatjunkite joki
ų
į
rengini
ų
, kabeli
ų
arba laid
ų
.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir palaikymas
>
Priži
ū
r
ė
ti
.
2.
Nor
ė
dami nustatyti kompiuterio duomenis ir pasiekti pageidaujam
ą
atsisi
ų
sti BIOS atnaujinim
ą
,
laikykit
ė
s ekrano nurodym
ų
.
3.
Atsisiuntimo srityje atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a.
Raskite BIOS naujin
į
, kurio versija naujesn
ė
nei šiuo metu kompiuteryje
į
diegtos BIOS
versija. Užsirašykite dat
ą
, vard
ą
ar kit
ą
atpažinimo informacij
ą
. Šios informacijos jums gali
prireikti, kad v
ė
liau rastum
ė
te naujin
į
, jau atsi
ų
st
ą
į
stand
ų
j
į
disk
ą
.
b.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus atsisi
ų
skite naujin
į
į
stand
ų
j
į
disk
ą
.
Užsirašykite maršrut
ą
iki vietos standžiajame diske,
į
kuri
ą
atsi
ų
stas BIOS naujinys. Jums
šio maršruto prireiks, kai b
ū
site pasiruoš
ę
į
diegti naujin
į
.
PASTABA:
jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, prieš diegdami bet kokius programin
ė
s
į
rangos (ypa
č
sistemos BIOS) atnaujinimus, pasitarkite su tinklo administratoriumi.
BIOS diegimo veiksmai gali skirtis. Atsisiunt
ę
naujin
į
, vykdykite visus ekrane pateikiamus nurodymus.
Jei nepateikiama joki
ų
nurodym
ų
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Atidarykite „Windows“ naršykl
ę
pasirinkdami
Prad
ė
ti
>
Kompiuteris
.
2.
Dukart spustel
ė
kite standžiojo disko pavadinim
ą
. Dažniausias standžiojo disko pavadinimas –
„Vietinis diskas (C:)“.
3.
Naudodamiesi maršrutu, kur
į
anks
č
iau užsiraš
ė
te, atidarykite standžiojo disko aplank
ą
, kuriame
laikomas naujinys.
66
10 skyrius
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) ir „System Diagnostics“ (Sistemos
diagnostika) naudojimas
Sample