HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 74 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 97
3.
Į
kiškite apsauginio kabelio fiksatori
ų
į
apsauginio kabelio lizd
ą
kompiuteryje
(3)
ir užrakinkite
fiksatori
ų
raktu.
4.
Išimkite rakt
ą
ir laikykite j
į
saugioje vietoje.
64
9 skyrius
Kompiuterio ir informacijos apsauga
Sample