HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 73 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 97
HP ir tre
č
i
ų
j
ų
šali
ų
programin
ė
s
į
rangos atnaujinim
ų
diegimas
HP rekomenduoja reguliariai naujinti kompiuteryje iš anksto
į
diegt
ą
programin
ę
į
rang
ą
ir tvarkykles.
Nor
ė
dami atsisi
ų
sti naujausias versijas, apsilankykite svetain
ė
je
support
. Be to,
č
ia galite užsiregistruoti ir gauti automatinius pranešimus apie išleistus naujinius.
Jei
į
sigij
ę
kompiuter
į
į
dieg
ė
te tre
č
i
ų
j
ų
šali
ų
programin
ę
į
rang
ą
, nuolat j
ą
naujinkite. Programin
ė
s
į
rangos k
ū
r
ė
jai išleidžia savo produkt
ų
atnaujinim
ų
, kuriais išsprendžia saugos problemos ir gerina
programin
ė
s
į
rangos efektyvum
ą
.
Belaidžio tinklo apsauga
Suk
ū
r
ę
belaid
į
tinkl
ą
, visada
į
junkite saugos funkcijas. Daugiau informacijos rasite skyriuje
„WLAN
apsauga“
20
puslapyje
.
Programin
ė
s
į
rangos ir informacijos atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas
Nuolat kurkite atsargines programin
ė
s
į
rangos ir informacijos kopijas, kad j
ų
neprarastum
ė
te ir
nesugadintum
ė
te arba ne
į
vykt
ų
programin
ė
s
į
rangos ar aparat
ū
ros triktis. Daugiau informacijos rasite
skyriuje
„Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas“
68
puslapyje
.
Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas
Apsauginis kabelis (
į
sigyjamas atskirai) veikia kaip atbaidymo priemon
ė
, ta
č
iau jis negali užtikrinti,
kad kompiuteris nebus sugadintas arba pavogtas. Apsauginis kabelis – tai tik viena iš priemoni
ų
,
kurias reikia naudoti, kad kompiuteris b
ū
t
ų
visiškai apsaugotas nuo vagyst
ė
s.
Kompiuterio apsauginio kabelio lizdas gali atrodyti šiek tiek kitaip, nei parodyta šio skyriaus
iliustracijoje. Kompiuterio apsauginio kabelio lizdo viet
ą
žr. skyriuje
„Pažintis su
kompiuteriu“
5
puslapyje
.
1.
Apsauginio kabelio kilp
ą
užd
ė
kite ant kokio nors pritvirtinto objekto.
2.
Į
kiškite rakt
ą
(1)
į
apsauginio kabelio fiksatori
ų
(2)
.
Belaidžio tinklo apsauga
63
Sample