HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 72 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 97
funkcijas. Norint gauti nuolatin
ę
apsaug
ą
nuo naujausi
ų
virus
ų
ir kit
ų
saugos gr
ė
smi
ų
, saugos
programin
ę
į
rang
ą
reikia nuolat naujinti. Primygtinai rekomenduojama atnaujinti saugos programin
ė
s
į
rangos bandom
ą
j
ą
versij
ą
arba
į
sigyti pasirinkt
ą
programin
ę
į
rang
ą
, kad kompiuteris b
ū
t
ų
visiškai
apsaugotas.
Antivirusin
ė
s programin
ė
s
į
rangos naudojimas
D
ė
l kompiuterio virus
ų
taikomosios ir paslaug
ų
programos arba operacin
ė
sistema gali prad
ė
ti prastai
veikti. Antivirusin
ė
programin
ė
į
ranga gali aptikti daugel
į
virus
ų
, juos sunaikinti ir, beveik visada,
atitaisyti bet koki
ą
virus
ų
padaryt
ą
žal
ą
.
Nor
ė
dami gauti daugiau informacijos apie kompiuteri
ų
virusus, priemon
ė
s „Žinynas ir palaikymas“
ieškos lauke
į
veskite
virusai
.
Užkardos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
Užkardos skirtos apsaugoti nuo neleistinos prieigos prie sistemos arba tinklo. Užkarda gali b
ū
ti
programin
ė
į
ranga, kuri
ą
į
diegiate
į
kompiuter
į
ir (arba) tinkl
ą
, arba aparat
ū
ros ir programin
ė
s
į
rangos
derinys.
Galima rinktis iš dviej
ų
tip
ų
užkard
ų
:
Pagrindinio kompiuterio užkardos – programin
ė
į
ranga, apsaugant tik t
ą
kompiuter
į
, kuriame yra
į
diegta.
Tinklo užkardos – veikia tarp DSL arba laido modemo ir nam
ų
tinklo bei apsaugo visus tinklo
kompiuterius.
Kai sistemoje
į
rengiama užkarda, visi duomenys, siun
č
iami
į
sistem
ą
ir iš jos, yra stebimi ir lyginami
su vartotojo nustatyt
ų
saugumo kriterij
ų
rinkiniu. Visi ši
ų
kriterij
ų
neatitinkantys duomenys yra
blokuojami.
Programin
ė
s
į
rangos atnaujinim
ų
diegimas
Į
kompiuter
į
į
diegt
ą
HP, „Microsoft Windows“ ir tre
č
i
ų
j
ų
šali
ų
programin
ę
į
rang
ą
reikia nuolat naujinti,
kad b
ū
t
ų
išsprendžiamos saugos problemos ir programin
ė
į
ranga veikt
ų
efektyviau. Daugiau
informacijos rasite skyriuje
„Program
ų
ir tvarkykli
ų
naujinimas“
56
puslapyje
.
„Windows“ saugos naujini
ų
diegimas
Gamintojui jau išsiuntus kompiuter
į
, gal
ė
jo b
ū
ti išleista operacin
ė
s sistemos ir kitos programin
ė
s
į
rangos naujini
ų
. „Microsoft“ siun
č
ia
į
sp
ė
jimus apie svarbius naujinius. Kad apsaugotum
ė
te kompiuter
į
nuo saugos sprag
ų
ir kompiuteri
ų
virus
ų
, pasirodžius
į
sp
ė
jimui nedelsdami
į
diekite visus svarbius
naujinius iš „Microsoft“.
Kad b
ū
tum
ė
te tikri, jog kompiuteryje
į
diegti visi prieinami naujiniai, vadovaukit
ė
s toliau pateiktomis
rekomendacijomis.
Atlik
ę
kompiuterio s
ą
rank
ą
, nedelsdami paleiskite „Windows“ naujinimo priemon
ę
. Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
„Windows“ naujinimas
.
V
ė
liau paleiskite „Windows“ naujinimo priemon
ę
kas m
ė
nes
į
.
Kai išleidžiama operacin
ė
s sistemos „Windows“ ir kit
ų
„Microsoft“ program
ų
naujini
ų
, gaukite
juos iš „Microsoft“ tinklalapio ir per naujinimo nuorod
ą
priemon
ė
je „Žinynas ir palaikymas“.
62
9 skyrius
Kompiuterio ir informacijos apsauga
Sample