HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 71 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 97
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) slaptažodis
Slaptažodis
Funkcija
Administratoriaus slaptažodis
B
ū
tina
į
vesti kaskart norint pasiekti priemon
ę
„Setup
Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS).
Jei pamiršite administratoriaus slaptažod
į
, priemon
ė
s
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) pasiekti
negal
ė
site.
PASTABA:
administratoriaus slaptažodis gali b
ū
ti
naudojamas vietoj
į
jungimo slaptažodžio.
PASTABA:
j
ū
s
ų
administratoriaus slaptažodis n
ė
ra susij
ę
s
su „Windows“ administratoriaus slaptažodžiu ir n
ė
ra
rodomas, kai nustatomas,
į
vedamas, kei
č
iamas arba
naikinamas.
PASTABA:
jei
į
ved
ė
te
į
jungimo slaptažod
į
per pirm
ą
j
į
slaptažodžio patikrinim
ą
prieš parodant pranešim
ą
„Press
the ESC key for Startup Menu“ (Paspauskite klaviš
ą
ESC,
kad b
ū
t
ų
parodytas paleisties meniu), nor
ė
dami pasiekti
priemon
ę
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) turite
į
vesti administratoriaus slaptažod
į
.
Į
jungimo slaptažodis
B
ū
tina
į
vesti kaskart
į
jungiant arba paleidžiant iš naujo
kompiuter
į
arba nutraukiant sulaikytosios veiksenos
režim
ą
.
pamirš
ę
savo
į
jungimo slaptažod
į
, negal
ė
site
kompiuterio
į
jungti ar paleisti iš naujo arba išeiti iš
hibernavimo režimo.
PASTABA:
administratoriaus slaptažodis gali b
ū
ti
naudojamas vietoj
į
jungimo slaptažodžio.
PASTABA:
j
ū
s
ų
į
jungimo slaptažodis n
ė
ra rodomas, kai j
į
nustatote,
į
vedate, kei
č
iate ar ištrinate.
Nor
ė
dami nustatyti, pakeisti ar panaikinti administratoriaus ar
į
jungimo slaptažod
į
priemon
ė
je „Setup
Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Į
jungdami arba paleisdami iš naujo kompiuter
į
atidarykite priemon
ę
„Setup Utility“ (S
ą
rankos
priemon
ė
) (BIOS). Apatiniame kairiajame ekrano kampe, pasirodžius pranešimui „Press the
ESC key for Startup Menu“ (Nor
ė
dami
į
jungti Paleisties meniu, spauskite klaviš
ą
ESC),
spauskite klaviš
ą
esc
.
2.
Naudokite rodykli
ų
klavišus ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasirodžius paleisties
meniu, spauskite klaviš
ą
f10
.
3.
Rodykli
ų
klavišais pasirinkite
Security
(Sauga), and ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
J
ū
s
ų
pakeitimai
į
sigalios iš naujo paleidus kompiuter
į
.
Interneto saugos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
Kai kompiuteriu tikrinat
ė
s el. pašt
ą
, jungiat
ė
s prie tinklo ar interneto, rizikuojate j
į
užkr
ė
sti kompiuteri
ų
virusais, šnipin
ė
jimo programomis ir pan. Kompiuteryje saugos sumetimais gali b
ū
ti iš anksto
į
diegta
bandomoji interneto saugos programin
ė
s
į
rangos versija, palaikanti apsaugos nuo virus
ų
ir užkardos
Interneto saugos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
61
Sample