HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 70 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 97
Slaptažodži
ų
naudojimas
Slaptažodis yra ženkl
ų
derinys, kur
į
pasirenkate nor
ė
dami apsaugoti kompiuter
į
ir saugiau dirbti
internete. Galima nustatyti keli
ų
tip
ų
slaptažodžius. Pvz., atlikdami pradin
ę
kompiuterio s
ą
rank
ą
buvote paprašyti nustatyti naudotojo slaptažod
į
, kuris apsaugot
ų
j
ū
s
ų
kompiuter
į
. Operacin
ė
je
sistemoje „Windows“ arba paslaug
ų
programoje „HP Setup“ (BIOS), kuri iš anksto
į
diegta j
ū
s
ų
kompiuteryje, galite nustatyti papildom
ų
slaptažodži
ų
.
Priemon
ė
je „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) ir operacin
ė
je sistemoje „Windows“ patogu
naudoti toki
ą
pa
č
i
ą
saugos priemon
ę
.
Kurdami ir
į
rašydami slaptažodžius vadovaukit
ė
s toliau pateiktais patarimais.
Kad neužblokuotum
ė
te kompiuterio, užsirašykite kiekvien
ą
slaptažod
į
ir laikykite saugioje vietoje
ne kompiuteryje. Nesaugokite slaptažodži
ų
kompiuterio faile.
Slaptažodžius kurkite pagal programos reikalavimus.
Slaptažodžius keiskite bent kas tris m
ė
nesius.
Saugus slaptažodis yra ilgas, j
į
sudaro raid
ė
s, skyrybos ženklai, simboliai ir skaitmenys.
Prieš atiduodami kompiuter
į
taisyti, sukurkite atsargines fail
ų
kopijas, ištrinkite konfidencialius
failus ir pašalinkite visus nustatytus slaptažodžius.
Nor
ė
dami gauti papildomos informacijos apie „Windows“ slaptažodžius, pvz., ekrano užsklandos
slaptažodžius, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir palaikymas
.
„Windows“ slaptažodži
ų
nustatymas
Slaptažodis
Funkcija
Vartotojo slaptažodis
Apsaugo prieig
ą
prie „Windows“ vartotojo abonemento.
Galite nustatyti, kad b
ū
t
ų
reikalaujama
į
vesti vartotojo
slaptažod
į
nutraukiant kompiuterio miego arba sulaikytosios
veiksenos režim
ą
. Daugiau informacijos rasite skyriuje
„Slaptažodžio apsaugos v
ė
l
į
sijungus kompiuteriui
nustatymas“
43
puslapyje
.
Administratoriaus slaptažodis
Apsaugo administratoriaus lygio prieig
ą
prie kompiuterio
turinio.
PASTABA:
šio slaptažodžio negalima naudoti norint
pasiekti priemon
ė
s „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
)
(BIOS) turin
į
.
60
9 skyrius
Kompiuterio ir informacijos apsauga
Sample