HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 69 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 97
9
Kompiuterio ir informacijos apsauga
Kompiuterio sauga yra ypa
č
svarbi siekiant apsaugoti j
ū
s
ų
informacijos konfidencialum
ą
, vientisum
ą
ir pasiekiamum
ą
. Standartin
ė
s operacin
ė
s sistemos „Windows“ saugos funkcijos, HP programos, ne
„Windows“ priemon
ė
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) ir kita tre
č
i
ų
j
ų
šali
ų
programin
ė
į
ranga gali apsaugoti j
ū
s
ų
kompiuter
į
nuo
į
vairi
ų
pavoj
ų
, pvz., virus
ų
, kirmin
ų
ir kito kenk
ė
jiško kodo.
SVARBU:
Kai kurios šiame skyriuje nurodytos saugos funkcijos j
ū
s
ų
kompiuteryje gali neveikti.
Pavojus kompiuteriui
Saugos funkcija
Neleistinas kompiuterio naudojimas
Į
jungimo slaptažodis
Kompiuteri
ų
virusai
Antivirusin
ė
programin
ė
į
ranga
Nesankcionuota prieiga prie duomen
ų
Užkardos programin
ę
į
rang
ą
Neleistina prieiga prie priemon
ė
s „Setup Utility“ (S
ą
rankos
priemon
ė
) (BIOS) parametr
ų
ir kitos sistemos identifikavimo
informacijos
Administratoriaus slaptažodis
Esamos arba b
ū
simos gr
ė
sm
ė
s kompiuteriui
Programin
ė
s
į
rangos atnaujinimai
Neleistina prieiga prie „Windows“ vartotojo abonemento
Vartotojo slaptažodis
Neleistinas kompiuterio iš
ė
mimas
Apsauginis kabelis
Saugos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
„HP Security Assistant“ (tik tam tikruose modeliuose) – tai vieta, kurioje galite greitai pasieti saugos
programas. Jos suskirstytas pagal užduotis. Užuot ieškoj
ę
kiekvienos programos meniu „Prad
ė
ti“ ir
valdymo skyde, naudodami „HP Security Assistant“ gal
ė
site pasiekti visas saugos programas ir atlikti
toliau nurodytas užduotis.
Nustatyti interneto ir antivirusin
ę
apsaug
ą
.
Kurti atsargines kopijas ir jas atkurti.
Valdyti slaptažodžius, vartotoj
ų
abonementus ir t
ė
v
ų
kontrol
ė
s funkcijas.
Priži
ū
r
ė
ti kompiuter
į
ir
į
diegti HP ir „Windows“ naujinius.
Nor
ė
dami atidaryti „HP Security Assistant“, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Sauga ir
apsauga
>
HP Security Assistant
.
Saugos programin
ė
s
į
rangos naudojimas
59
Sample