HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 68 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 97
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
Jei turite pasiimti kompiuter
į
į
kelion
ę
arba j
į
gabenti, perskaitykite toliau pateiktus patarimus, kurie
pad
ė
s apsaugoti
į
rang
ą
.
Paruoškite kompiuter
į
kelionei arba gabenimui.
Sukurkite atsargin
ę
informacijos kopij
ą
išoriniame disk
ų
į
renginyje.
Iš kompiuterio išimkite visus diskus ir išorines daugialyp
ė
s terp
ė
s korteles (pvz.,
skaitmenines atminties korteles).
Išjunkite ir atjunkite visus išorinius
į
renginius.
Išjunkite kompiuter
į
.
Pasiimkite atsargin
ę
informacijos kopij
ą
. Atsargin
ė
s kopijos nelaikykite kartu su kompiuteriu.
Skrisdami l
ė
ktuvu pasiimkite kompiuter
į
kaip rankin
į
bagaž
ą
. Neregistruokite jo su likusiu
bagažu.
Į
SP
Ė
JIMAS:
Saugokite, kad disk
ų
į
renginys nepatekt
ų
į
magnetin
į
lauk
ą
. Apsaugos prietaisai,
kuriuose naudojami magnetiniai laukai, yra keleivi
ų
patikros vartai ir rankiniai skaitytuvai. Oro
uosto konvejerio juostose ir panašiuose saugos
į
renginiuose, kuriais tikrinamas rankinis
bagažas, vietoj magnetini
ų
lauk
ų
naudojami rentgeno spinduliai, tod
ė
l jie negadina disk
ų
į
rengini
ų
.
Jei kompiuter
į
ketinate naudoti skrydžio metu, palaukite, kol bus pranešta, kad galite tai daryti.
Ar skrydžio metu galima naudoti kompiuter
į
, nustato oro linij
ų
bendrov
ė
.
Prieš gabendami kompiuter
į
ar disk
ų
į
rengin
į
, supakuokite j
į
į
tinkam
ą
apsaugin
ę
medžiag
ą
ir ant
pakuot
ė
s užklijuokite etiket
ę
„FRAGILE“ (D
Ū
ŽTA).
Jei kompiuteryje yra belaidis
į
renginys, kai kur j
į
naudoti gali b
ū
ti draudžiama. Tokie apribojimai
gali b
ū
ti taikomi l
ė
ktuvuose, ligonin
ė
se, šalia sprogmen
ų
ir pavojingose vietose. Jei tiksliai
nežinote, kokie reikalavimai taikomi konkre
č
iam
į
renginiui, prieš
į
jungdami kompiuter
į
kreipkit
ė
s
d
ė
l leidimo j
į
naudoti.
Vykstant
į
kit
ą
šal
į
/ region
ą
patariama:
sužinokite, kokios su kompiuteriu susijusios muitin
ė
s nuostatos galioja šalyse / regionuose,
kuriuose lankysit
ė
s kelion
ė
s metu;
pasitikslinkite, kokie elektros laidai ir adapteriai reikalingi tose vietose, kuriose ketinate
naudoti kompiuter
į
.
Į
tampa, dažnis ir kištuko konfig
ū
racija gali skirtis.
PERSP
Ė
JIMAS!
Kad nepatirtum
ė
te elektros sm
ū
gio, nesukeltum
ė
te gaisro ir
nesugadintum
ė
te
į
rangos, prie kompiuterio jungdami elektros maitinim
ą
nenaudokite buities
prietaisams skirto
į
tampos keitiklio.
58
8 skyrius
Kompiuterio prieži
ū
ra
Sample