HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 67 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 97
Kompiuterio valymas
Kad kompiuteris ir išoriniai
į
renginiai gerai veikt
ų
, juos reikia valyti. Jei nevalysite kompiuterio, jame
gali susikaupti dulki
ų
ir nešvarum
ų
.
Į
SP
Ė
JIMAS:
kompiuterio nevalykite toliau nurodytomis valymo priemon
ė
mis.
Stipriais tirpikliais, pvz., alkoholiu, acetonu, amonio chloridu, metileno chloridu ir angliavandeniliais,
kurie visam laikui pažeidžia kompiuterio pavirši
ų
.
Ekrano, šon
ų
ir dang
č
io valymas
Ekran
ą
atsargiai valykite minkšta nep
ū
kuota šluoste, sudr
ė
kintu stiklo valikliu
be alkoholio
. Prieš
uždarydami dangt
į
b
ū
tinai palaukite, kol jis nudžius.
Šonus ir dangt
į
valykite sudr
ė
kinta antibakterine servet
ė
le. Pluoštin
ė
s medžiagos, pvz., popieriniai
rankšluos
č
iai, gali subraižyti kompiuter
į
.
PASTABA:
kompiuterio dangt
į
valykite sukamaisiais judesiais – taip lengviau nuvalysite
nešvarumus.
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s ir klaviat
ū
ros valymas
Į
SP
Ė
JIMAS:
saugokite, kad
į
klaviat
ū
ros klaviš
ų
trapus nepatekt
ų
skys
č
io (net valydami
kompiuter
į
). Kitaip galite nepataisomai sugadinti vidinius komponentus.
Nor
ė
dami nuvalyti ir dezinfekuoti jutiklin
ę
planšet
ę
ir klaviat
ū
r
ą
, naudokite minkšt
ą
mikropluošto
šluost
ę
arba nep
ū
kuot
ą
šluost
ę
be aliejaus (pvz., zomš
ą
), sudr
ė
kint
ą
stikl
ų
valikliu
be alkoholio
,
arba naudokite tinkamas antibakterines vienkartines servet
ė
les.
Kad klavišai nestrigt
ų
, nor
ė
dami iš klaviat
ū
ros išvalyti dulkes, p
ū
kelius ir daleles naudokite
susl
ė
gto oro balion
ė
l
į
su šiaudeliu.
PERSP
Ė
JIMAS!
Kad nepatirtum
ė
te elektros sm
ū
gio arba nesugadintum
ė
te vidini
ų
komponent
ų
, valydami klaviat
ū
r
ą
nenaudokite siurblio. Naudodami siurbl
į
ant klaviat
ū
ros
pernešite buitines šiukšles.
Kompiuterio valymas
57
Sample