HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 64 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 97
8
Kompiuterio prieži
ū
ra
Kad kompiuteris gerai veikt
ų
, svarbu reguliariai j
į
priži
ū
r
ė
ti. Šiame skyriuje rasite informacijos, kaip
pagerinti kompiuterio darb
ą
paleidus tokius
į
rankius kaip disko defragmentavimo ar disko valymo
programos. Be to,
č
ia pateikiama informacija, kaip atnaujinti programas ir tvarkykles, instrukcijos, kaip
išvalyti kompiuter
į
, ir patarimai keliaujantiems su kompiuteriu.
Kaip pagerinti našum
ą
Visi nori, kad kompiuteris veikt
ų
spar
č
iai. Reguliariai priži
ū
r
ė
dami kompiuter
į
, pvz., naudodami disko
defragmentavimo ir valymo programas, galite pasiekti ger
ų
rezultat
ų
. Be to, kompiuteriui senstant
galite
į
d
ė
ti talpesn
į
disk
ų
į
rengin
į
ir išpl
ė
sti atmint
į
.
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„HP 3D DriveGuard“ saugo stand
ų
j
į
disk
ą
j
į
sustabdydama ir sulaikydama duomen
ų
užklausas
į
vykus
vienam iš toliau nurodyt
ų
į
vyki
ų
.
Numetus kompiuter
į
.
Perkeliant kompiuter
į
uždarytu ekranu, kai jis veikia naudodamas akumuliatoriaus energij
ą
.
Pra
ė
jus kiek laiko nuo vieno iš ši
ų
į
vyki
ų
, „HP 3D DriveGuard“ v
ė
l leidžia diskui veikti
į
prastai.
PASTABA:
„HP 3D DriveGuard“ saugo pagrindiniame ir papildomame standžiojo disko skyriuose
į
d
ė
tus standžiuosius diskus. Prie USB prievad
ų
prijungt
ų
standži
ų
j
ų
disk
ų
„HP 3D DriveGuard“
nesaugo.
Daugiau informacijos rasite „HP 3D DriveGuard“ programin
ė
s
į
rangos žinyne.
Disko defragmentavimo programos naudojimas
Naudojantis kompiuteriu standžiajame diske esantys failai tampa fragmentuoti. Fragmentuotame
diske duomenys išsid
ė
st
ę
nenuosekliai, tod
ė
l standžiajam diskui sunkiau rasti failus ir kompiuteris
veikia l
ėč
iau. Disko defragmentavimo programa fiziškai pertvarko fragmentuotus failus ir aplankus
standžiajame diske, tod
ė
l sistema veikia efektyviau.
PASTABA:
disko defragmentavimo programos neb
ū
tina paleisti puslaidininkiniuose diskuose.
Paleista disko defragmentavimo programa vis
ą
darb
ą
atlieka pati. Ta
č
iau, atsižvelgiant
į
standžiojo
disko talp
ą
ir fragmentuot
ų
fail
ų
kiek
į
, disko defragmentavimo procesas gali trukti ilgiau nei valand
ą
.
HP rekomenduoja defragmentuoti stand
ų
j
į
disk
ą
bent kart
ą
per m
ė
nes
į
. Galite nustatyti, kad disko
defragmentavimo programa b
ū
t
ų
paleidžiama kas m
ė
nes
į
. Taip pat galite bet kada defragmentuoti
disk
ą
rankiniu b
ū
du.
54
8 skyrius
Kompiuterio prieži
ū
ra
Sample