HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 63 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 97
Skaitmenin
ė
s atminties kortel
ė
s
į
d
ė
jimas ir iš
ė
mimas
Nor
ė
dami
į
d
ė
ti skaitmenin
ę
atminties kortel
ę
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad nesugadintum
ė
te skaitmenin
ė
s kortel
ė
s jung
č
i
ų
, jos ned
ė
kite per j
ė
g
ą
.
1.
Laikykite kortel
ę
taip, kad etiket
ė
b
ū
t
ų
viršuje, o jungtys b
ū
t
ų
nukreiptos
į
kompiuter
į
.
2.
Į
d
ė
kite kortel
ę
į
skaitmenini
ų
laikmen
ų
lizd
ą
ir stumkite, kol ji užsifiksuos.
Kai
į
renginys bus aptiktas, išgirsite gars
ą
ir bus parodytas parink
č
i
ų
meniu.
Nor
ė
dami išimti skaitmenin
ę
kortel
ę
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad neprarastum
ė
te duomen
ų
ir sistema netapt
ų
neveiksni, išimdami skaitmenin
ę
kortel
ę
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Į
rašykite informacij
ą
ir uždarykite visas su skaitmenine kortele susijusias programas.
2.
Pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je, spustel
ė
kite aparat
ū
ros atjungimo
piktogram
ą
. Tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
3.
Paspauskite kortel
ę
(1)
ir išimkite j
ą
iš lizdo
(2)
.
PASTABA:
jei kortel
ė
neiššoka, ištraukite j
ą
iš lizdo.
Skaitmenin
ė
s atminties kortel
ė
s
į
d
ė
jimas ir iš
ė
mimas
53
Sample