HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 62 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 97
Prijunkite
į
renginio USB kabel
į
prie USB prievado.
PASTABA:
j
ū
s
ų
kompiuterio USB prievadas gali atrodyti šiek tiek kitaip, nei parodyta šio
skyriaus iliustracijoje.
Kai
į
renginys bus aptiktas, išgirsite gars
ą
.
PASTABA:
pirm
ą
kart
ą
prijungus USB
į
rengin
į
, pranešim
ų
srityje parodomas pranešimas,
informuojantis, kad kompiuteris atpažino
į
rengin
į
.
USB
į
renginio atjungimas
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad nesugadintum
ė
te USB jungties, nor
ė
dami atjungti USB
į
rengin
į
netraukite laido.
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad neprarastum
ė
te informacijos ir sistema netapt
ų
neveiksni, atjungdami USB
į
rengin
į
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Nor
ė
dami atjungti USB
į
rengin
į
,
į
rašykite informacij
ą
ir uždarykite visas su
į
renginiu susijusias
programas.
2. Pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je, spustel
ė
kite aparat
ū
ros atjungimo piktogram
ą
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
3. Atjunkite
į
rengin
į
.
Maitinamo USB
į
renginio prijungimas
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad prijungdami maitinam
ą
į
rengin
į
nesugadintum
ė
te
į
rangos, b
ū
tinai išjunkite
į
rengin
į
ir ištraukite kintamosios srov
ė
s elektros laid
ą
.
1.
Prijunkite
į
rengin
į
prie kompiuterio.
2.
Į
junkite
į
renginio elektros laid
ą
į
į
žemint
ą
kintamosios srov
ė
s lizd
ą
.
3.
Į
junkite prietais
ą
.
Nor
ė
dami atjungti nemaitinam
ą
išorin
į
į
rengin
į
, sustabdykite
į
rengin
į
ir atjunkite nuo kompiuterio.
Nor
ė
dami išjungti maitinam
ą
išorin
į
į
rengin
į
, išjunkite j
į
ir atjunkite nuo kompiuterio, tada ištraukite
kintamosios srov
ė
s elektros laid
ą
.
52
7 skyrius
Informacijos valdymas ir bendrinimas
Sample