HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 61 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 97
7
Informacijos valdymas ir bendrinimas
Disk
ų
į
renginiai yra skaitmeniniai saugojimo
į
renginiai arba puslaidininkiniai diskai, kuriuose galite
saugoti, valdyti, bendrinti ir pasiekti informacij
ą
. J
ū
s
ų
kompiuteryje yra vidinis standusis diskas,
kuriame
į
rašyta kompiuterio programin
ė
į
ranga, operacin
ė
sistema ir saugomi visi asmeniniai failai.
Kai kuriuose kompiuteriuose yra ir
į
taisytasis optinis disk
ų
į
renginys, kuriuo galima nuskaityti CD,
DVD ar (tik tam tikruose modeliuose) „Blu-ray“ (BD) diskus arba
į
juos
į
rašyti, paleisti ir
į
rašyti garso ir
vaizdo
į
rašus.
Kad gal
ė
tum
ė
te saugoti daugiau duomen
ų
arba naudoti daugiau funkcij
ų
, prijunkite išorin
į
disk
ų
į
rengin
į
(
į
sigyjamas atskirai), pvz., optin
į
disk
ų
į
rengin
į
arba stand
ų
j
į
disk
ą
, arba
į
d
ė
kite skaitmenin
ę
atminties kortel
ę
ir importuokite informacij
ą
tiesiai iš telefono ar fotoaparato. Be to, duomenis spar
č
iai
perkelsite, jei prijungsite USB „flash“ disk
ą
prie kompiuterio universaliosios magistral
ė
s (USB)
prievado. Vieni
į
renginiai veikia naudodami kompiuterio energij
ą
, kiti naudoja sav
ą
j
į
maitinimo šaltin
į
.
Prie kai kuri
ų
į
rengini
ų
pridedama programin
ė
į
rang
ą
, kuri
ą
b
ū
tina
į
diegti.
PASTABA:
informacijos, kaip prijungti išorinius belaidžius
į
renginius, rasite skyriuje
„Prisijungimas
prie tinklo“
17
puslapyje
.
PASTABA:
daugiau informacijos apie reikiam
ą
programin
ę
į
rang
ą
, tvarkykles ar prievad
ų
naudojim
ą
rasite gamintojo instrukcijose.
USB
į
renginio naudojimas
Daugelyje kompiuteri
ų
yra keli USB prievadai, nes per ši
ą
universali
ą
s
ą
saj
ą
prie kompiuterio galima
prijungti
į
vairi
ų
tip
ų
išorini
ų
į
rengini
ų
, pvz., USB klaviat
ū
r
ą
, pel
ę
, išorin
į
disk
ų
į
rengin
į
, spausdintuv
ą
,
skaitytuv
ą
ar USB šakotuv
ą
.
J
ū
s
ų
kompiuteryje gali b
ū
ti keli
ų
tip
ų
USB prievad
ų
. Informacijos apie kompiuterio USB prievad
ų
tipus
rasite skyriuje
„Pažintis su kompiuteriu“
5
puslapyje
. Pirkdami
į
rengin
į
į
sitikinkite, kad jis suderinamas
su kompiuteriu.
Tipas
Aprašas
USB 2.0
Duomenys perduodami 60 MB/s sparta.
USB 3.0
Duomenys perduodami 640 MB/s sparta. USB 3.0 prievadai,
dar vadinami „SuperSpeed“ prievadais, suderinami su USB
1.0 ir USB 2.0 standarto
į
renginiais.
USB
į
renginio prijungimas
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad nesugadintum
ė
te USB jungties,
į
renginio nejunkite per j
ė
g
ą
.
USB
į
renginio naudojimas
51
Sample