HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 60 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 97
Programin
ė
s
į
rangos turinio atnaujinimas (tik tam
tikruose modeliuose)
Kai kompiuteris veikia miego režimu, d
ė
l „Intel® Smart Connect“ technologijos šis režimas periodiškai
išjungiamas. Tada „Smart Connect“ funkcija atnaujina tam tikr
ų
atidaryt
ų
program
ų
turin
į
ir v
ė
l
į
jungia
miego režim
ą
. D
ė
l to j
ū
s
ų
darbas bus parengtas vos išjungus miego režim
ą
. Jums nereikia laukti, kol
naujinimai atsisiun
č
iami ir
į
diegiami.
Jei norite suaktyvinti ši
ą
funkcij
ą
arba rankiniu b
ū
du pakeisti parametrus, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Intel
>
Intel Smart Connect Technology
.
Jei reikia papildomos informacijos ir palaikom
ų
program
ų
s
ą
rašo, žr. programin
ė
s
į
rangos žinyn
ą
.
Kompiuterio išjungimas
Į
SP
Ė
JIMAS:
išjungiant kompiuter
į
ne
į
rašyta informacija prarandama.
Komanda „Baigti darb
ą
“ uždaro visas atidarytas programas,
į
skaitant operacin
ę
sistem
ą
, tada išjungia
ekran
ą
ir kompiuter
į
.
Išjunkite kompiuter
į
esant bet kuriai iš toliau nurodyt
ų
s
ą
lyg
ų
.
Kai prijungiate išorin
į
aparat
ū
ros
į
rengin
į
, kuris n
ė
ra jungiamas prie USB arba vaizdo prievado
Kai kompiuteris bus ilg
ą
laik
ą
nenaudojamas ir atjungtas iš išorinio maitinimo šaltinio
Nors kompiuter
į
galite išjungti paspausdami
į
jungimo / išjungimo mygtuk
ą
, rekomenduojama naudoti
„Windows“ išjungimo komand
ą
.
PASTABA:
jei kompiuteris veikia miego arba sulaikytosios veiksenos režimu, pirmiausia turite
nutraukti šias b
ū
senas ir tik tada galite išjungti kompiuter
į
.
1.
Į
rašykite savo darb
ą
ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Baigti darb
ą
.
Jei kompiuteris nereaguoja ir j
ū
s negalite išjungti kompiuterio nurodytais b
ū
dais, pabandykite tokias
kritines proced
ū
ras toliau nurodyta seka.
Paspauskite
ctrl
+
alt
+
delete
, tada ekrane spustel
ė
kite piktogram
ą
Baigti darb
ą
.
Paspauskite ir palaikykite
į
jungimo / išjungimo mygtuk
ą
bent 5 sekundes.
Atjunkite kompiuter
į
nuo išorinio maitinimo šaltinio.
50
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample