HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 58 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 97
Maitinimas iš išorinio energijos šaltinio
Informacijos, kaip prijungti kompiuter
į
prie kintamosios srov
ė
s šaltinio, rasite
į
kompiuterio d
ė
ž
ę
į
d
ė
tose
s
ą
rankos instrukcijose
.
Kai kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio naudojant patvirtint
ą
kintamosios srov
ė
s
adapter
į
arba papildom
ą
prijungimo / išpl
ė
timo
į
rengin
į
, akumuliatoriaus energija nenaudojama.
PERSP
Ė
JIMAS!
Kad išvengtum
ė
te galim
ų
saugos problem
ų
, naudokite tik kartu su kompiuteriu
pateikiam
ą
kintamosios srov
ė
s adapter
į
, HP pateikt
ą
atsargin
į
kintamosios srov
ė
s adapter
į
arba
suderinam
ą
kintamosios srov
ė
s adapter
į
,
į
sigyt
ą
iš HP.
Kompiuter
į
prie išorinio maitinimo šaltinio junkite esant bet kuriai iš toliau nurodyt
ų
s
ą
lyg
ų
.
PERSP
Ė
JIMAS!
Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus, kai skrendate l
ė
ktuvu.
Kai kraunate arba kalibruojate akumuliatori
ų
Kai diegiate arba kei
č
iate sistemos programin
ę
į
rang
ą
Kai rašote informacij
ą
į
disk
ą
(tik tam tikruose modeliuose)
Kai paleidžiate disko defragmentavimo program
ą
kompiuteryje, kuriame yra vidinis standusis
diskas
Kai kuriate atsargin
ę
kopij
ą
arba j
ą
atkuriate
Kai kompiuteris prijungiamas prie išorinio maitinimo šaltinio,
į
vyksta toliau nurodyti
į
vykiai.
Pradedamas krauti akumuliatorius.
Padidinamas ekrano šviesumas.
Pasikei
č
ia pranešim
ų
srityje esan
č
ios energijos matuoklio piktogramos išvaizda.
Atjungus kompiuter
į
nuo išorinio maitinimo šaltinio,
į
vyksta toliau nurodyti
į
vykiai.
Kompiuteris pradeda naudoti akumuliatoriaus energij
ą
.
Ekrano šviesumas automatiškai sumažinamas, kad b
ū
t
ų
taupoma akumuliatoriaus energija.
Pasikei
č
ia pranešim
ų
srityje esan
č
ios energijos matuoklio piktogramos išvaizda.
48
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample