HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 56 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 97
Maitinimas iš akumuliatoriaus
Kai kompiuteryje yra
į
krautas akumuliatorius ir jis neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio,
naudojama akumuliatoriaus energija. Kad akumuliatorius ilgiau neišsikraut
ų
, sumažinamas ekrano
šviesumas. Kai kompiuteris išjungtas ir atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio, akumuliatorius
palengva išsikrauna.
Kompiuterio akumuliatoriaus naudojimo laikas skiriasi. Tai priklauso nuo maitinimo valdymo parink
č
i
ų
,
kompiuteryje veikian
č
i
ų
program
ų
, ekrano šviesumo, prie kompiuterio prijungt
ų
išorini
ų
į
rengini
ų
ir kit
ų
veiksni
ų
.
Kaip rasti informacijos apie akumuliatori
ų
Priemon
ė
je „Žinynas ir palaikymas“ pasiekiami toliau nurodyti
į
rankiai ir informacija apie
akumuliatori
ų
.
Priemon
ė
s „Žinynas ir palaikymas“ akumuliatoriaus patikrinimo
į
rankis akumuliatoriaus veikimui
patikrinti
Informacija apie kalibravim
ą
, maitinimo valdym
ą
, tinkam
ą
prieži
ū
r
ą
ir laikym
ą
, kad
akumuliatorius veikt
ų
ilgiau
Informacija apie akumuliatori
ų
r
ū
šis, specifikacijas, naudojimo laik
ą
ir talp
ą
Nor
ė
dami gauti informacijos apie akumuliatori
ų
, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir palaikymas
>
Mokytis
>
Energijos vartojimo planai: dažnai užduodami klausimai
.
Akumuliatoriaus energijos taupymas
Toliau pateikti patarimai pad
ė
s taupiai ir ilgai naudoti akumuliatori
ų
.
Sumažinkite ekrano šviesum
ą
.
Priemon
ė
je „Energijos vartojimo parinktys“ pasirinkite
Maitinimo energijos taupymas
.
Kai nesinaudojate belaidžiu ryšiu, išjunkite belaidžius
į
renginius.
Atjunkite nenaudojamus išorinius
į
renginius, kurie n
ė
ra prijungti prie išorinio maitinimo šaltinio,
pvz., išorin
į
stand
ų
j
į
disk
ą
, prijungt
ą
prie USB prievado.
Sustabdykite, deaktyvinkite arba išimkite visas nenaudojamas išorines daugialyp
ė
s terp
ė
s
korteles.
Baig
ę
darb
ą
paleiskite miego režim
ą
, sulaikyt
ą
j
ą
veiksen
ą
arba išjunkite kompiuter
į
.
46
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample