HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 54 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 97
Energijos matuoklio naudojimas
Energijos matuoklis leidžia greitai pasiekti energijos vartojimo parametrus ir perži
ū
r
ė
ti likusi
ą
akumuliatoriaus
į
krov
ą
.
Kad b
ū
t
ų
parodyta likusi akumuliatoriaus
į
krova procentais ir esamas energijos vartojimo planas,
užveskite žymikl
į
ant energijos matuoklio piktogramos, esan
č
ios dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos
pus
ė
je.
Nor
ė
dami pasiekti energijos vartojimo parinktis arba pakeisti energijos vartojimo plan
ą
,
spustel
ė
kite akumuliatoriaus matuoklio piktogram
ą
ir pasirinkite element
ą
iš s
ą
rašo.
Skirtingos energijos matuoklio piktogramos rodo, ar kompiuteris maitinamas iš akumuliatoriaus, ar iš
išorinio maitinimo šaltinio. Akumuliatoriui pasiekus žem
ą
ar kritin
į
į
krovos lyg
į
, parodomas
pranešimas.
44
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample