HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 52 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 97
Kai kompiuteris
į
jungtas, miego režim
ą
galite paleisti bet kuriuo iš toliau nurodyt
ų
b
ū
d
ų
.
Trumpai paspauskite
į
jungimo / išjungimo mygtuk
ą
.
Uždarykite ekran
ą
.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
, spustel
ė
kite prie išjungimo mygtuko esan
č
i
ą
rodykl
ę
, tada spustel
ė
kite
Užmigdyti
.
Nor
ė
dami nutraukti miego režim
ą
, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Trumpai paspauskite
į
jungimo / išjungimo mygtuk
ą
.
Jei ekranas uždarytas, atidarykite j
į
.
Paspauskite klaviat
ū
ros klaviš
ą
.
Bakstel
ė
kite jutiklin
ę
planšet
ę
arba br
ū
kštel
ė
kite per j
ą
.
Nutraukus miego režim
ą
užsidega kompiuterio energijos tiekimo lemput
ė
s ir v
ė
l parodomas tas pats
ekranas, kuriame baig
ė
te dirbti.
PASTABA:
jei nustat
ė
te, kad v
ė
l
į
sijungus kompiuteriui b
ū
t
ų
prašoma
į
vesti slaptažod
į
, prieš
gr
į
ždami
į
ankstesn
į
ekran
ą
tur
ė
site
į
vesti „Windows“ slaptažod
į
.
Hibernavimo paleidimas ir iš
ė
jimas iš jo
Sulaikytosios veiksenos režimas paleidžiamas, kai sistema kur
į
laik
ą
nenaudojama, atsižvelgiant
į
tai,
ar kompiuteris maitinamas iš akumuliatoriaus, ar iš išorinio maitinimo šaltinio, arba akumuliatoriui
pasiekus kritin
į
į
krovos lyg
į
.
Energijos vartojimo parametrus ir skirt
ą
j
į
laik
ą
galite keisti „Windows“ valdymo skyde.
PASTABA:
Tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid Start Technology“ funkcija
į
jungiama gamykloje.
„Rapid Start Technology“ tam tikr
ą
laik
ą
nesinaudojus kompiuteriu suteikia galimyb
ę
greitai toliau t
ę
sti
darb
ą
. Sulaikytosios veiksenos režim
ą
valdo „Rapid Start Technology“, tod
ė
l jo negalite suaktyvinti
rankiniu b
ū
du. Daugiau informacijos rasite
„Miego ir sulaikytosios veiksenos režim
ų
naudojimas“
41
puslapyje
.
Nor
ė
dami paleisti sulaikytosios veiksenos režim
ą
, pasirinkite
Prad
ė
ti
, spustel
ė
kite šalia išjungimo
mygtuko esan
č
i
ą
rodykl
ę
, tada spustel
ė
kite
Išjungti
į
rašius
.
Nor
ė
dami nutraukti sulaikytosios veiksenos režim
ą
, trumpai paspauskite
į
jungimo / išjungimo
mygtuk
ą
.
Energijos tiekimo lemput
ė
s užsidega, o j
ū
s
ų
darbas v
ė
l parodomas ekrane, toks pat kaip nustojus
dirbti.
PASTABA:
jei nustat
ė
te, kad v
ė
l
į
sijungus kompiuteriui b
ū
t
ų
prašoma
į
vesti slaptažod
į
, prieš
gr
į
ždami
į
ankstesn
į
ekran
ą
tur
ė
site
į
vesti „Windows“ slaptažod
į
.
42
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample