HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 51 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 97
Miego ir sulaikytosios veiksenos režim
ų
naudojimas
Operacin
ė
je sistemoje „Microsoft Windows“ yra du energijos taupymo režimai – miego ir sulaikytosios
veiksenos.
PASTABA:
tam tikruose modeliuose funkcija „Intel Rapid Start Technology“ (RST) suaktyvinama
gamykloje. „Rapid Start Technology“ leidžia kompiuteriui spar
č
iau gr
į
žti iš energijos taupymo
į
darbin
į
režim
ą
.
„Rapid Start Technology“ valdo energijos taupymo parinktis, kaip nurodyta toliau.
Miego režimas – „Rapid Start Technology“ leidžia pasirinkti miego režim
ą
. Nor
ė
dami nutraukti
miego režim
ą
, paspauskite bet kur
į
klaviš
ą
, suaktyvinkite jutiklin
ę
planšet
ę
arba trumpai
paspauskite
į
jungimo / išjungimo mygtuk
ą
.
Sulaikytoji veiksena – „Rapid Start Technology“ paleidžia sulaikytosios veiksenos režim
ą
esant
toliau nurodytoms s
ą
lygoms.
Kai kompiuteris nenaudojamas 2 valandas tiekiant energij
ą
iš akumuliatoriaus arba iš
išorinio maitinimo šaltinio.
Kai akumuliatorius pasiekia kritin
į
į
krovos lyg
į
.
Kai
į
jungtas sulaikytosios veiksenos režimas, paspauskite maitinimo mygtuk
ą
, kad gal
ė
tum
ė
te
t
ę
sti darb
ą
. Sulaikytosios veiksenos režim
ą
valdo „Rapid Start Technology“, tod
ė
l jo negalite
suaktyvinti rankiniu b
ū
du.
„Rapid Start Technology“ galima deaktyvinti priemon
ė
je „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
)
(BIOS). Jei „Rapid Start Technology“ deaktyvinta, sulaikytosios veiksenos parinktis galima
pasirinkti rankiniu b
ū
du.
Kompiuteriui veikiant miego režimu ekranas išjungiamas, o j
ū
s
ų
darbas
į
rašomas
į
atmint
į
, tod
ė
l
miego režim
ą
galima nutraukti grei
č
iau nei sulaikyt
ą
j
ą
veiksen
ą
. Jei kompiuteris ilgai veikia miego
režimu arba šiuo režimu akumuliatoriaus pasiekia kritin
į
į
krovos lyg
į
, kompiuteris pradeda veikti
sulaikytosios veiksenos režimu.
Kompiuteriui veikiant sulaikytosios veiksenos režimu, j
ū
s
ų
darbas
į
rašomas
į
sulaikytosios veiksenos
fail
ą
standžiajame diske, o kompiuteris išjungiamas.
Į
SP
Ė
JIMAS:
kad nesuprast
ė
t
ų
garso ir vaizdo kokyb
ė
, veikt
ų
visos garso ir vaizdo atk
ū
rimo
funkcijos ir neprarastum
ė
te informacijos, nepaleiskite miego arba sulaikytosios veiksenos režim
ų
, kai
skaitoma arba rašoma
į
disk
ą
arba išorin
ę
daugialyp
ė
s terp
ė
s kortel
ę
.
PASTABA:
kai kompiuteris veikia miego arba sulaikytosios veiksenos režimu, negalite jungtis prie
tinklo ir naudoti joki
ų
kompiuterio funkcij
ų
.
Miego režimo paleidimas ir nutraukimas
Miego režimas paleidžiamas, kai sistema kur
į
laik
ą
nenaudojama, atsižvelgiant
į
tai, ar kompiuteris
maitinamas iš akumuliatoriaus, ar iš išorinio maitinimo šaltinio.
Energijos vartojimo parametrus ir skirt
ą
j
į
laik
ą
galite keisti naudodami „Windows“ valdymo skydo
priemon
ę
„Energijos vartojimo parinktys“.
Miego ir sulaikytosios veiksenos režim
ų
naudojimas
41
Sample