HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 49 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 97
Sukimas
Sukimo gestas leidžia pasukti elementus, pvz., nuotraukas. Nor
ė
dami pasukti, ant jutiklin
ė
s planšet
ė
s
zonos pad
ė
kite kair
ė
s rankos smili
ų
. Dešin
ė
s rankos smiliumi br
ė
žkite aplink užd
ė
t
ą
piršt
ą
pusra
č
iu
nuo 12 valandos iki 3 valandos. Nor
ė
dami sukti priešinga kryptimi, dešin
ė
s rankos smiliumi br
ė
žkite
nuo 3 iki 12 valandos.
PASTABA:
sukimo gestas deaktyvintas gamykloje.
Br
ū
kštel
ė
jimas
Br
ū
kštel
ė
dami galite naršyti ekrano vaizdus arba greitai slinkti dokumentais. Nor
ė
dami br
ū
kštel
ė
ti,
trimis pirštais lengvai perbraukite per jutiklin
ė
s planšet
ė
s zon
ą
aukštyn, žemyn,
į
kair
ę
arba
į
dešin
ę
.
PASTABA:
br
ū
kštel
ė
jimo trimis pirštais gestas deaktyvintas gamykloje.
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
39
Sample