HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 44 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 97
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s naudojimas
Komponentas
Aprašymas
(1)
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s
į
jungimo / išjungimo
mygtukas
Į
jungiama ir išjungiama jutiklin
ė
planšet
ė
.
(2)
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s lemput
ė
Dega: jutiklin
ė
planšet
ė
išjungta.
Nedega: jutiklin
ė
planšet
ė
į
jungta.
(3)
Jutiklin
ė
s planšet
ė
s zona
Skirta žymikliui valdyti ir ekrane esantiems elementams
pasirinkti arba
į
jungti.
(4)
Kairysis jutiklin
ė
s planšet
ė
s mygtukas
Veikia kaip kairysis išorin
ė
s pel
ė
s klavišas.
(5)
Dešinysis jutiklin
ė
s planšet
ė
s mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorin
ė
s pel
ė
s klavišas.
Kad perkeltum
ė
te žymikl
į
, braukite pirštu per Jutiklin
ė
planšet
ė
pavirši
ų
ta kryptimi, kuria norite žymikl
į
perkelti. Kair
į
j
į
ir dešin
į
j
į
jutiklin
ė
s planšet
ė
s mygtukus naudokite kaip išorin
ė
s pel
ė
s klavišus.
34
5 skyrius
Klaviat
ū
ros ir žymiklio
į
rengini
ų
naudojimas
Sample