HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 42 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 97
Funkcija
Spartusis klavišas
Aprašas
Informacijos apie sistem
ą
rodymas
fn
+
esc
Parodoma informacija apie sistemos aparat
ū
ros komponentus ir
sistemos BIOS versijos numeris.
Žem
ų
j
ų
ton
ų
parametr
ų
valdymas
fn
+
b
Suaktyvinami arba deaktyvinami „Beats Audio“ žem
ų
j
ų
ton
ų
parametrai.
„Beats Audio“ yra moderni garso funkcija, užtikrinanti sodrius
žemuosius tonus, kuriuos galima reguliuoti neprarandant švaraus
garso savybi
ų
. „Beats Audio“ suaktyvinta pagal numatytuosius
parametrus.
Žem
ų
j
ų
ton
ų
parametrus galite valdyti ir operacin
ė
je sistemoje
„Windows“. Nor
ė
dami perži
ū
r
ė
ti ir valdyti žem
ų
j
ų
ton
ų
parametrus,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Beats Audio Control Panel
.
32
5 skyrius
Klaviat
ū
ros ir žymiklio
į
rengini
ų
naudojimas
Sample