HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 41 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 97
Piktograma
Klavišas
Aprašymas
f4
Perjungiamas vaizdas iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo
į
renginio
į
kit
ą
. Pvz., jei
prie kompiuterio prijungtas monitorius, paspaudus š
į
klaviš
ą
vaizdas perjungiamas
paeiliui
į
kompiuterio ekran
ą
,
į
monitoriaus ekran
ą
ir
į
kompiuterio ir monitoriaus
ekranus vienu metu.
Šiuo veiksmo klavišu taip pat galite vaizd
ą
perjungti
į
kitus
į
renginius, gaunan
č
ius
vaizdo informacij
ą
iš kompiuterio.
f5
Į
jungiamas ir išjungiamas foninis klaviat
ū
ros apšvietimas (tik tam tikruose
modeliuose).
PASTABA:
kad akumuliatorius ilgiau neišsikraut
ų
, ši
ą
funkcij
ą
išjunkite. Nor
ė
dami
perjungti silpno, vidutinio ir stipraus apšvietimo režimus, paspauskite ir palaikykite š
į
klaviš
ą
kartu su rodykl
ė
s
į
virš
ų
arba
į
apa
č
i
ą
klavišu.
f6
Paleidžiamas ankstesnis garso CD takelis arba ankstesnis DVD arba BD skyrius.
f7
Paleidžiamas, pristabdomas arba t
ę
siamas garso CD, DVD arba BD atk
ū
rimas.
f8
Paleidžiamas tolesnis garso CD takelis arba tolesnis DVD arba BD skyrius.
f9
Paspaudus klaviš
ą
palaipsniui mažinamas garsiakalbi
ų
garsumas.
f10
Paspaudus klaviš
ą
palaipsniui didinamas garsiakalbi
ų
garsumas.
f11
Į
jungiamas arba išjungiamas garsiakalbi
ų
garsas.
f12
Į
jungiama arba išjungiama belaidžio ryšio funkcija.
PASTABA:
kad gal
ė
tum
ė
te užmegzti belaid
į
ryš
į
, turite sukonfig
ū
ruoti belaid
į
tinkl
ą
.
Spar
č
i
ų
j
ų
klaviš
ų
naudojimas
Spartusis klavišas yra klavišo
fn
ir
esc
arba Klavišas
b
arba
tarpo klavišo
derinys.
Kaip naudoti spart
ų
j
į
klaviš
ą
Trumpai paspauskite klaviš
ą
fn
, tada trumpai paspauskite antr
ą
j
į
derinio klaviš
ą
.
Klaviat
ū
ros naudojimas
31
Sample