HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 40 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 97
Klaviat
ū
ros naudojimas
Klaviat
ū
ra galite
į
vesti tekst
ą
ir paspausti veiksm
ų
bei spar
č
iuosius klavišus, leidžian
č
ius atlikti
konkre
č
ius veiksmus. Išsamesn
ė
s informacijos apie klaviat
ū
ros klavišus rasite skyriuje
„Klavišai“
14
puslapyje
.
PASTABA:
atsižvelgiant
į
šal
į
/ region
ą
, klaviat
ū
ros klavišai ir jais atliekamos funkcijos gali skirtis
nuo
č
ia aprašom
ų
.
ALT GR klaviš
ų
deriniai
Kai kuri
ų
šali
ų
klaviat
ū
rose yra klavišas ALT GR, naudojamas specialiems klaviš
ų
deriniams
paspausti. Nor
ė
dami
į
vesti rupijos simbol
į
klaviat
ū
ra, kurioje yra šis klavišas, paspauskite klaviš
ų
derin
į
alt gr
+
4
. Konkretiems Indijos regionams skirtose klaviat
ū
rose rupijos simbolis gali b
ū
ti
į
vedamas klaviš
ų
deriniu
ctrl
+
shift
+
4
.
Nor
ė
dami gauti daugiau informacijos apie ALT GR klaviš
ų
derinius, apsilankykite „Microsoft Office“
svetain
ė
je
ir ieškokite ALT GR.
Veiksm
ų
klaviš
ų
naudojimas
Veiksmo klavišu atliekama priskirta funkcija. Ant klaviš
ų
f1
f4
, klavišo
f5
(tik tam tikruose modeliuose)
ir
f6
f12
esan
č
i
ų
piktogram
ų
parodytos priskirtos funkcijos.
Nor
ė
dami naudoti veiksmo klavišo funkcij
ą
, paspauskite ir palaikykite klaviš
ą
.
Veiksm
ų
klaviš
ų
funkcija yra
į
galinta gamykloje. Ši
ą
funkcij
ą
galite deaktyvinti priemon
ė
je „Setup
Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS). Pagal skyriuje
„„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) ir
„System Diagnostics“ (Sistemos diagnostika) naudojimas“
65
puslapyje
pateiktus nurodymus
atidarykite priemon
ę
„Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) (BIOS) ir vykdykite ekrano apa
č
ioje
pateikiamus nurodymus.
Jei deaktyvin
ę
veiksmo klaviš
ą
nor
ė
site suaktyvinti priskirt
ą
funkcij
ą
, tur
ė
site paspausti klaviš
ą
fn
kartu su atitinkamu veiksmo klavišu.
Į
SP
Ė
JIMAS:
k
ą
nors keisdami priemon
ė
je „Setup Utility“ (S
ą
rankos priemon
ė
) b
ū
kite ypa
č
atsarg
ū
s. D
ė
l klaidos kompiuteris gali nebeveikti kaip numatyta.
Piktograma
Klavišas
Aprašymas
f1
Atidaroma priemon
ė
„Žinynas ir palaikymas“, kurioje pateikiama informacija apie
operacin
ę
sistem
ą
„Windows“ ir j
ū
s
ų
kompiuter
į
, atsakymai
į
klausimus ir kompiuteriui
skirti naujiniai.
Be to, priemon
ė
je „Žinynas ir palaikymas“ pateikiami automatizuoti trik
č
i
ų
diagnostikos
į
rankiai bei prieiga prie palaikymo.
f2
Paspaudus klaviš
ą
palaipsniui mažinamas ekrano šviesumas.
f3
Paspaudus klaviš
ą
palaipsniui didinamas ekrano šviesumas.
30
5 skyrius
Klaviat
ū
ros ir žymiklio
į
rengini
ų
naudojimas
Sample