HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 38 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 97
Garso parametr
ų
konfig
ū
ravimas (naudojant HDMI TV)
HDMI – tai vienintel
ė
vaizdo s
ą
saja, palaikanti HD vaizd
ą
ir gars
ą
. Prijung
ę
HDMI TV prie
kompiuterio, galite
į
jungti HDMI garso funkcij
ą
atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je, dešiniuoju pel
ė
s klavišu spustel
ė
kite
garsiakalbio
piktogram
ą
, tada spustel
ė
kite
Leidimo
į
renginiai
.
2.
Skirtuke Atk
ū
rimas spustel
ė
kite
Skaitmeninis išvesties
į
renginys (HDMI)
.
3.
Spustel
ė
kite
Nustatyti numatyt
ą
j
į
, tada spustel
ė
kite
Gerai
.
Nor
ė
dami gr
ą
žinti gars
ą
į
kompiuterio garsiakalbius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je, dešiniuoju pel
ė
s klavišu spustel
ė
kite
garsiakalbi
ų
piktogram
ą
, tada spustel
ė
kite
Leidimo
į
renginiai
.
2.
Skirtuke Atk
ū
rimas spustel
ė
kite
Garsiakalbiai
.
3.
Spustel
ė
kite
Nustatyti numatyt
ą
j
į
, tada spustel
ė
kite
Gerai
.
„Intel Wireless Display“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„Intel® Wireless Display“ leidžia perduoti turin
į
iš kompiuterio
į
TV be laid
ų
per pasirinktin
į
belaid
į
TV
adapter
į
(
į
sigyjamas atskirai). Išsamesn
ė
s informacijos, kaip naudoti belaid
į
adapter
į
, rasite gamintojo
instrukcijose.
Nor
ė
dami atidaryti „Intel Wireless Display“, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Intel WiDi
.
PASTABA:
prieš naudodami belaidžio rodymo funkcij
ą
į
junkite belaid
į
į
rengin
į
.
Garso ir vaizdo fail
ų
tvarkymas
„CyberLink PowerDVD“ padeda tvarkyti ir koreguoti nuotrauk
ų
bei vaizdo kolekcij
ą
.
Nor
ė
dami paleisti „CyberLink PowerDVD“, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Muzika,
nuotraukos ir vaizdo
į
rašai
, tada spustel
ė
kite
CyberLink PowerDVD
.
Daugiau informacijos, kaip naudoti „CyberLink PowerDVD“, rasite „PowerDVD“ programin
ė
s
į
rangos
žinyne.
28
4 skyrius
Pramog
ų
funkcij
ų
naudojimas
Sample