HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 36 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 97
Nor
ė
dami atidaryti „Beats Audio“ valdymo skyd
ą
, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra
ir garsas
>
Beats Audio Control Panel
.
„Beats Audio“ suaktyvinimas ir deaktyvinimas
Nor
ė
dami suaktyvinti arba deaktyvinti „Beats Audio“, paspauskite klaviš
ų
fn
ir Klavišas
b
derin
į
.
Tolesn
ė
je lentel
ė
je paaiškintos „Beats Audio“ piktogram
ų
, rodom
ų
ekrane paspaudus „Beats Audio“
spart
ų
j
į
klaviš
ą
(
fn
+
b
), reikšm
ė
s.
Piktograma
Aprašas
„Beats Audio“ suaktyvinta.
„Beats Audio“ deaktyvinta.
Garso funkcij
ų
tikrinimas
Nor
ė
dami patikrinti kompiuterio garso funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Garsas
.
2.
Kai bus atidarytas langas Garsas, spustel
ė
kite skirtuk
ą
Garsai
. Dalyje
Programos
į
vykiai
pasirinkite bet kok
į
garsin
į
į
vyk
į
, pvz., pyptel
ė
jim
ą
ar pavojaus signal
ą
, ir spustel
ė
kite mygtuk
ą
Tikrinti
.
Garsiakalbiuose ar prijungtose ausin
ė
se tur
ė
tum
ė
te išgirsti gars
ą
.
Nor
ė
dami patikrinti kompiuterio
į
rašymo funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Reikmenys
>
Garso
į
rašymo priemon
ė
.
2.
Spustel
ė
kite
Prad
ė
ti
į
rašin
ė
ti
ir kalb
ė
kite
į
mikrofon
ą
.
Į
rašykite fail
ą
kompiuterio darbalaukyje.
3.
Atidarykite daugialyp
ė
s terp
ė
s program
ą
ir atkurkite garso
į
raš
ą
.
Nor
ė
dami patvirtinti arba pakeisti kompiuterio garso parametrus, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo
skydas
>
Aparat
ū
ra ir garsas
>
Garsas
.
Vaizdo funkcij
ų
naudojimas
J
ū
s
ų
HP kompiuteris – tai galingas vaizdo
į
renginys, kur
į
naudodami galite transliuoti vaizd
ą
m
ė
gstam
ų
svetaini
ų
ir atsisi
ų
sti vaizdo
į
raš
ų
bei film
ų
. Vaizdo
į
rašus galite ži
ū
r
ė
ti kompiuteriu
neprisijung
ę
prie tinklo.
Kad vaizdo
į
raš
ų
ži
ū
r
ė
jimas teikt
ų
dar daugiau malonumo, per vien
ą
iš vaizdo jung
č
i
ų
prie
kompiuterio prijunkite išorin
į
monitori
ų
, projektori
ų
ar TV. J
ū
s
ų
kompiuteryje yra didel
ė
s raiškos
26
4 skyrius
Pramog
ų
funkcij
ų
naudojimas
Sample