HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 35 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 97
Interneto kameros naudojimas
J
ū
s
ų
kompiuteryje yra integruotoji interneto kamera – naudinga socialinio tinklo priemon
ė
, kuri
ą
naudodami galite bendrauti ir su artimais draugais, kolegomis ar kaimynais, ir su žmon
ė
mis kitoje
pasaulio pus
ė
je. Naudodami interneto kamer
ą
ir tiesiogini
ų
pranešim
ų
programin
ę
į
rang
ą
galite
transliuoti vaizd
ą
. Vaizd
ą
galite
į
rašyti ir bendrinti, be to, galite fotografuoti.
Nor
ė
dami paleisti interneto kamer
ą
, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
Ryšiai ir pokalbiai
>
CyberLink YouCam
.
Nor
ė
dami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti interneto kamer
ą
, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir
palaikymas
.
Garso funkcij
ų
naudojimas
Savo HP kompiuteryje galite leisti muzikos kompaktinius diskus, atsisi
ų
sti ir klausytis muzikos,
transliuoti garso turin
į
iš žiniatinklio (
į
skaitant radij
ą
),
į
rašyti gars
ą
arba naudoti daugialyp
ė
s terp
ė
s
turin
į
(gars
ą
ir vaizd
ą
). Kad muzika teikt
ų
dar daugiau malonumo, prijunkite išorini
ų
garso
į
rengini
ų
,
pvz., garsiakalbius ar ausines.
Garsiakalbi
ų
prijungimas
Per kompiuterio arba doko USB prievadus (arba garso išvesties lizd
ą
) prie kompiuterio galite prijungti
laidinius garsiakalbius.
Jei prie kompiuterio norite prijungti
belaidžius
garsiakalbius, vadovaukit
ė
s
į
renginio gamintojo
nurodymais. Nor
ė
dami prie kompiuterio prijungti HD garsiakalbius, skaitykite skyri
ų
„Garso parametr
ų
konfig
ū
ravimas (naudojant HDMI TV)“
28
puslapyje
. Prieš jungdami garso
į
renginius b
ū
tinai
sureguliuokite garsum
ą
.
Ausini
ų
prijungimas
Per ausini
ų
lizd
ą
prie kompiuterio galite prijungti laidines ausines.
Nor
ė
dami prie kompiuterio prijungti
belaides
ausines arba garsiakalbius, vadovaukit
ė
s
į
renginio
gamintojo nurodymais.
PERSP
Ė
JIMAS!
Kad nesusižalotum
ė
te, prieš užsid
ė
dami ar
į
sikišdami ausines, sureguliuokite
garsum
ą
. Daugiau saugos informacijos rasite vadove
Teisin
ė
, saugos ir aplinkosaugos informacija
.
Mikrofono prijungimas
Nor
ė
dami
į
rašyti gars
ą
, per kompiuterio mikrofono lizd
ą
prijunkite mikrofon
ą
.
Į
rašo kokyb
ė
bus
geresn
ė
, jei
į
rašydami kalb
ė
site tiesiai
į
mikrofon
ą
ir aplinkoje nebus foninio triukšmo.
„Beats Audio“ naudojimas
„Beats Audio“ yra moderni garso funkcija, užtikrinanti sodrius žemuosius tonus, kuriuos galima
reguliuoti neprarandant švaraus garso savybi
ų
.
„Beats Audio“ valdymo skydo atidarymas
„Beats Audio“ valdymo skyde galite perži
ū
r
ė
ti ir rankiniu b
ū
du reguliuoti garso ir žem
ų
j
ų
ton
ų
parametrus.
Interneto kameros naudojimas
25
Sample