HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 31 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 97
Naudojant šifruot
ą
j
į
belaid
į
ryš
į
, taikant saugos parametrus tinklu perduodami duomenys
užšifruojami ir iššifruojami. Daugiau informacijos rasite priemon
ė
je „Žinynas ir palaikymas“.
Prisijungimas prie WLAN
Nor
ė
dami prisijungti prie WLAN tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Į
sitikinkite, kad
į
jungtas WLAN
į
renginys. Jei jis
į
jungtas, dega belaidžio ryšio lemput
ė
. Jei
belaidžio ryšio lemput
ė
nedega, paspauskite belaidžio ryšio mygtuk
ą
.
PASTABA:
kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai
į
renginiai išjungti, belaidžio ryšio
lemput
ė
dega geltonai.
2.
Pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je, spustel
ė
kite tinklo b
ū
senos piktogram
ą
.
3.
S
ą
raše pasirinkite savo WLAN.
4.
Spustel
ė
kite
Jungtis
.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, tur
ė
site
į
vesti saugos kod
ą
.
Į
veskite kod
ą
ir spustel
ė
kite
Gerai
,
kad užmegztum
ė
te ryš
į
.
PASTABA:
jei s
ą
raše WLAN tinkl
ų
n
ė
ra, gali b
ū
ti, kad kompiuterio nepasiekia belaidžio
maršrutizatoriaus arba prieigos taško signalas.
PASTABA:
jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti, spustel
ė
kite
Atidaryti tinklo ir
bendrinimo centr
ą
, tada spustel
ė
kite
Sukurti nauj
ą
ryš
į
arba tinkl
ą
. Parodomas parink
č
i
ų
,
kurias naudodami galite ieškoti tinklo ir prie jo prisijungti rankiniu b
ū
du arba sukurti nauj
ą
tinklo
ryš
į
, s
ą
rašas.
Užmezg
ę
ryš
į
, pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je, užveskite pel
ė
s žymikl
į
ant tinklo
b
ū
senos piktogramos ir patikrinkite ryšio pavadinim
ą
bei b
ū
sen
ą
.
PASTABA:
veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN
realizacijos, maršrutizatoriaus gamintojo ir trikdži
ų
iš kit
ų
elektronini
ų
į
rengini
ų
arba strukt
ū
rini
ų
užtvar
ų
, pvz., sien
ų
ir grind
ų
.
„Bluetooth“ belaidži
ų
į
rengini
ų
naudojimas
„Bluetooth“
į
renginys pateikia mažu atstumu veikiant
į
belaid
į
ryš
į
, kuris pakei
č
ia jungiamuosius
kabelius, kurie paprastai jungia elektroninius
į
renginius, pavyzdžiui:
kompiuterius (stalinius, nešiojamuosius, delninius),
telefonus (mobiliuosius, belaidžius, išmaniuosius),
vaizdo perteikimo
į
renginius (spausdintuvus, fotoaparatus),
garso
į
renginius (ausines, garsiakalbius),
pel
ę
.
„Bluetooth“
į
renginiai pateikia tiesioginio ryšio funkcines galimybes, kurios leidžia nustatyti „Bluetooth“
į
rengini
ų
asmenin
į
tinkl
ą
(PAN). Informacijos, kaip konfig
ū
ruoti ir naudoti „Bluetooth“
į
renginius, rasite
„Bluetooth“ programin
ė
s
į
rangos žinyne.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
21
Sample