HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 30 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 97
WLAN k
ū
rimas
Norint sukurti WLAN tinkl
ą
ir prisijungti prie interneto, reikia toliau nurodytos
į
rangos.
Pla
č
iajuostis modemas (DSL arba kabelinis)
(1)
ir spar
č
iojo interneto paslauga,
į
sigyta iš
interneto paslaug
ų
teik
ė
jo
Belaidis maršrutizatorius
(2)
(
į
sigyjamas atskirai)
Kompiuteris su belaidžio ryšio
į
ranga
(3)
PASTABA:
kai kuriuose modemuose yra integruotasis belaidis maršrutizatorius. Pasiteiraukite IPT,
kokio tipo modem
ą
turite.
Tolesniame paveiksl
ė
lyje pateiktas belaidžio tinklo, prijungto prie interneto, diegimo pavyzdys.
Ple
č
iantis tinklui, prie jo galima jungti papildomus kompiuterius su belaide ir laidine tinklo
į
ranga,
leidžian
č
ia prisijungti prie interneto.
Jei reikia pagalbos d
ė
l WLAN k
ū
rimo, skaitykite maršrutizatoriaus gamintojo dokumentacij
ą
arba
teiraukit
ė
s IPT.
Belaidžio maršrutizatoriaus konfig
ū
ravimas
Jei reikia pagalbos d
ė
l WLAN k
ū
rimo, skaitykite maršrutizatoriaus gamintojo dokumentacij
ą
arba
teiraukit
ė
s IPT.
PASTABA:
nauj
ą
j
į
kompiuter
į
su belaidžio ryšio
į
ranga pirmiausia rekomenduojama prijungti prie
maršrutizatoriaus naudojant prie maršrutizatoriaus prid
ė
t
ą
kabel
į
. Kai kompiuter
į
s
ė
kmingai prijungsite
prie interneto, atjunkite kabel
į
ir prisijunkite prie interneto belaidžiu tinklu.
WLAN apsauga
Kai nustatote WLAN arba jungiat
ė
s prie esamo WLAN, visada
į
galinkite saugos funkcijas, kad
apsaugotum
ė
te savo tinkl
ą
nuo neteis
ė
to naudojimo. WLAN viešose vietose (prieigos taškuose),
pvz., kavin
ė
se, parduotuv
ė
se ir oro uostuose gali b
ū
ti visiškai neapsaugotas. Jei jums svarbi
kompiuterio sauga, prisijung
ę
prie viešosios prieigos taško tikrinkite tik nekonfidencial
ų
el. pašt
ą
ir
naršydami internete b
ū
kite atsarg
ū
s.
Belaidžio ryšio signalai keliauja už tinklo rib
ų
, tod
ė
l kiti WLAN
į
renginiai gali pagauti neapsaugotus
signalus. Nor
ė
dami apsaugoti WLAN tinkl
ą
, imkit
ė
s toliau nurodyt
ų
atsargumo priemoni
ų
.
Naudokite užkard
ą
.
Užkarda tikrina tinkle siun
č
iamus duomenis ir duomen
ų
užklausas ir atmeta bet kokius
į
tartinus
elementus. Užkardos yra galimos ir programinei
į
rangai, ir aparat
ū
rai. Kai kuriuose tinkluose
derinami abu tipai.
Naudokite šifruot
ą
j
į
belaid
į
ryš
į
.
20
3 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample